• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.04.2017

Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind angajamentele externe”

18.04.2017Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională inițiază, începînd cu 18 aprilie 2017, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei “Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind angajamentele externe” (în continuare - proiect).

Elaborarea proiectului este condiționată de necesitatea precizării în Instrucțiunea privind angajamentele externe a anumitor aspecte ce țin de notificarea de către rezidenți la Banca Națională a Moldovei despre împrumuturile/creditele externe în cadrul operațiunilor aferente investițiilor directe, avînd în vedere art.II alin.(1) din Legea nr.94 din 13.05.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, care stabilește obligația rezidenților să notifice la BNM împrumuturile/creditele primite în cadrul operațiunilor aferente investițiilor directe conform contractelor respective încheiate după 10.12.2016.

Proiectul prevede în mod expres condițiile în care un împrumut/credit din cadrul operațiunilor aferente investițiilor directe contractat pînă la data de 10.12.2016, dar care a fost supus modificării după această dată, devine supus notificării la Banca Națională a Moldovei.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt băncile licențiate, persoanele fizice și juridice rezidente, în special cele care au angajamente externe supuse notificării la BNM /autorizării de către BNM în temeiul Legii privind reglementarea valutară.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice va fi aplicarea uniformă de către rezidenți a normelor care vizează notificarea la BNM a împrumuturilor/creditelor în cadrul operațiunilor aferente investițiilor directe.

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al BNM „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind angajamentele externe” este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei,  art.6 alin.(6) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară și art.II alin.(1) și (8) din Legea nr.94 din 13 mai 2016 pentru modificarea și completarea  Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 3 mai 2017 dnei Dina Doni pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau pe adresa poștală: MD – 2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, sau pot fi comunicate la numărul de telefon 022 822 254.

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al BNM „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind angajamentele externe”, precum şi nota de argumentare aferentă acestuia sînt disponibile pe pagina web a Băncii Naţionale a Moldovei, www.bnm.md, și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD – 2005, mun. Chişinău,  bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiect

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr. __
din________________2017

cu privire la modificarea și completarea Instrucţiunii privind angajamentele externe

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările şi completările ulterioare, art.6 alin.(6) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), precum și art.II alin.(1) și (8) din Legea nr.94 din 13 mai 2016 pentru modificarea și completarea  Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.157-162, art.322), Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

Instrucţiunea privind angajamentele externe, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.185 din 13 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.116-119, art.427), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1) După punctul 2.8 se completează cu punctul 2.81 cu următorul cuprins:
2.81. Luarea la evidență /autorizarea angajamentelor externe de către Banca Națională a Moldovei nu exonerează prestatorii de servicii de plată rezidenți prin intermediul cărora se realizează operațiunea valutară notificată/ autorizată de respectarea altor prevederi ale legislaţiei Republicii Moldova, inclusiv a prevederilor ce țin de aplicarea măsurilor conform cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.”.
2) La punctul 4.2 litera g), textul ”prezentarea de către autoritățile competente a informației” se substituie cu textul ”autoritățile competente au prezentat informația”.
3) La punctul 5.1 alineatul doi, textul ”5.6-5.8” se substituie cu textul ”5.5-5.8”.
4) La punctul 5.5 litera b), textul „7-12” se substituie cu textul „8-12”.
5) După punctul 12.5 se completează cu punctul 12.6 cu următorul cuprins:
12.6. Este supus notificării la Banca Națională a Moldovei și raportării potrivit prezentei instrucțiuni, împrumutul /creditul în cadrul operațiunilor aferente investițiilor directe contractat de către rezident de la nerezident pînă la data de 10 decembrie 2016, care ca urmare a modificărilor survenite ulterior acestei date, întrunește cumulativ următoarele condiții:
a) s-au modificat părțile contractante și/sau termenul împrumutului/creditului și/sau suma contractului și/sau ponderea deținută de creditor în capitalul debitorului, constituind mai puțin de 10%;
b) acesta se încadrează în împrumut /credit specificat la pct.2.5 lit.a), b) sau d);
c) suma împrumutului /creditului depășește 50 000 euro (sau echivalentul lor).
În cazul în care conform angajamentului menţionat au fost efectuate operaţiuni pînă la data luării la evidenţă de către Banca Naţională a Moldovei, acestea vor fi raportate conform secţiunii 11 şi, dacă este cazul, punctului 111.1 lit.d) şi e).
”.

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind angajamentele externe”

 

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind angajamentele externe” (în continuare – proiectul HCE) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, art.6 alin.(6) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară și art.II alin.(1) și (8) din Legea nr.94 din 13 mai 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Elaborarea proiectului HCE este condiționată de necesitatea precizării în Instrucțiunea privind angajamentele externe a anumitor aspecte ce țin de notificarea de către rezidenți la Banca Națională a Moldovei despre împrumuturile/creditele externe în cadrul operațiunilor aferente investițiilor directe.

Potrivit prevederilor art.II alin.(1) și art.III alin.(1) din Legea nr.94 din 13.05.2016, rezidenții au obligația să notifice la BNM împrumuturile/creditele primite în cadrul operațiunilor aferente investițiilor directe conform contractelor respective încheiate după 10.12.2016. Aplicarea normelor în cauză necesită luarea în considerare a prevederilor art.666 din Codul civil, care stabilesc că, contractul este acordul de voință realizat între două sau mai multe persoane prin care se stabilesc, se modifică sau se sting raporturi juridice. Prin urmare, contract se consideră nu doar contractul prin care se stabilesc raporturi juridice (de ex., de împrumut /credit), dar și contractul prin care se modifică raporturile juridice deja existente (de împrumut/credit).

În contextul celor expuse, proiectul HCE prevede în mod expres condițiile în care un împrumut/credit din cadrul operațiunilor aferente investițiilor directe contractat pînă la data de 10.12.2016, dar care a fost supus modificării după această dată, devine supus notificării la Banca Națională a Moldovei.

Astfel, proiectul HCE prevede notificarea la BNM a împrumutului /creditului în cadrul operațiunilor aferente investițiilor directe contractat de către rezident de la nerezident pînă la data de 10 decembrie 2016, care, ca urmare a modificărilor survenite ulterior acestei dăți, întrunește cumulativ următoarele condiții:
a) s-au modificat părțile contractante și/sau termenul împrumutului/creditului și/sau suma contractului și/sau ponderea deținută de creditor în capitalul debitorului, constituind mai puțin de 10%;
b) acesta se încadrează în împrumut/credit specificat la pct.2.5 lit.a), b) sau d);
c) suma împrumutului /creditului depășește 50 000 euro (sau echivalentul lor).

Raportarea angajamentelor externe sus-menționate urmează a fi efectuată în conformitate cu prevederile corespunzătoare din Instrucţiunea privind angajamentele externe.

Concomitent, instrucțiunea sus-menționată a fost completată cu o prevedere nouă care stabileşte că luarea la evidență sau autorizarea angajamentelor externe de către BNM nu exonerează prestatorii de servicii de plată rezidenți, prin intermediul cărora se realizează operațiunile valutare notificate/autorizate, de respectarea altor prevederi ale legislației Republicii Moldova, inclusiv a prevederilor ce țin de aplicarea măsurilor conform cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Scopul acestei prevederi este de a atenționa atît titularii de notificații/autorizații, precum și prestatorii de servicii de plată că luarea la evidență sau autorizarea de către BNM a angajamentelor externe se efectuează din punctul de vedere al reglementării valutare și nu poate servi drept motiv pentru neaplicarea sau aplicarea într-o măsură mai scăzută a cerințelor legislației Republicii Moldova, în particular în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Aprobarea proiectului HCE va contribui la aplicarea uniformă de către rezidenți a normelor care vizează notificarea la BNM a împrumuturilor/creditelor în cadrul operațiunilor aferente investițiilor directe.