• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.09.2016

Proiectul HCE al BNM „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

30.09.2016Termenul-limită a expirat

 

Anunţ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Naţională iniţiază, începînd cu 30 septembrie 2016, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei “Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (în continuare - proiect).

Elaborarea proiectului este condiționată de necesitatea aducerii actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) în corespundere cu Legea nr.94 din 13.05.2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară. Prin proiect se modifică și se completează Instrucțiunea privind angajamentele externe și Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate.

Prevederile de bază ale proiectului se referă la:
a) ajustarea prevederilor aferente notificării și autorizării angajamentelor externe la prevederile Legii nr.94 din 13.05.2016;
b) exonerarea prestatorilor serviciilor de plată rezidenți de la obligativitatea  solicitării de la clienți și completării anexelor la notificații în cazul efectuării plăților /transferurilor menționate la ordinul clienților;
c) modificarea anexelor la notificații și a anexelor la autorizații;
d) modificarea procedurii de raportare de către băncile licențiate a informației privind operațiunile ce țin de împrumuturile/creditele externe notificate la BNM, prin trecerea la raportarea în formă electronică prin sistemul de raportare SIRBNM.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licențiate, persoanele fizice și juridice rezidente, în special cele care au angajamente externe supuse notificării la BNM /autorizării de către BNM în temeiul Legii privind reglementarea valutară.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice va fi aducerea actelor normative ale BNM aferente angajamentelor externe în concordanță cu prevederile Legii nr.94 din 13.05.2016, simplificarea procedurii de efectuare a plăților /transferurilor în cadrul angajamentelor externe notificate, precum și  optimizarea procesului de raportare de către băncile licențiate a împrumuturilor/creditelor externe notificate la BNM.

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al BNM „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) şi art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările şi completările ulterioare, precum și al art.6 alin.(6), art.55 alin.(6) și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 13 octombrie 2016 dnei Liliana Morozniuc pe adresa electronică: Liliana.Morozniuc@bnm.md sau pe adresa poștală:  MD – 2005, mun. Chişinău,  bd. Grigore Vieru nr.1, sau pot fi comunicate la numărul de telefon 022 822412.

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al BNM „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”, precum şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei, www.bnm.md, și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD – 2005, mun. Chişinău,  bd. Grigore Vieru nr.1.

 

Proiect

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr.
din __ __________ 2016

Cu privire la modificarea și completarea unor acte
normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) şi art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), precum și al art.6 alin.(6), art.55 alin.(6) și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Instrucţiunea privind angajamentele externe, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.185 din 13 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.116-119, art.427), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) În tot textul Instrucțiunii, inclusiv în anexe, cuvintele „autentifică”, „autentificarea”, „autentificată” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „certifică”, „certificarea”, „certificată” la forma gramaticală respectivă, cu excepţia punctului 10.3 și a sintagmelor „autentificate notarial” din Anexa nr.1 la instrucțiune;

2) Secțiunea 1:
a) după punctul 1.12. se completează cu punctul 1.13. cu următorul cuprins:
„1.13 Prestatori SPR – rezidenții specificați la art.3 pct.12) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.”;
b) la ultimul alineat, textul „Noțiunile de „cont” şi „prestatori de servicii de plată rezidenţi (prestatori SPR)” au semnificaţiile definite” se substituie cu textul „Noţiunea de „cont” are semnificația definită”.

3) Punctul 2.4:
a) la primul alineat, cuvîntul „publică” se substituie cu cuvintele „sectorului public”;
b) se completează în final cu un alineat nou avînd următorul cuprins:
„Regimul de notificare şi autorizare nu se aplică operaţiunilor valutare aferente garanţiilor prevăzute la art.4 pct.12) din Legea nr.184 din 22 iulie 2016 cu privire la contractele de garanţie financiară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.293-305, art.622) şi care sînt reglementate de aceasta.”.

4) Punctul 2.5:
a) la lit.b) punct (i), cuvintele „mai mic de” se substituie cu cuvintele „ce nu depășește”
b) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
„d) împrumuturilor/creditelor în cadrul operațiunilor aferente investițiilor directe.”.

5) După punctul 2.5 se completează cu punctul 2.51 cu următorul cuprins:
„2.51. Prevederile punctului 2.5 nu se aplică în cazul în care suma împrumutului/creditului sau garanției primite nu depășește 50 000 de euro (sau echivalentul lor).”.

6) La punctul 2.6.:
a) litera a) va avea următorul cuprins:
„a) împrumuturilor /creditelor financiare, cu excepţia:
(i) leasingului financiar,
(ii) creditelor acordate de către băncile licențiate,
(iii) împrumuturilor/creditelor (altor decît cele indicate la lit.(i) și (ii)) a căror valoare nu depășește 10 000 de euro (sau echivalentul lor);”;
b) la litera a1) textul „1000” se substituie cu textul „10 000”;
c) litera b) după textul „în favoarea nerezidentului” se completează cu textul „(în cazul în care suma garanției depășește 10 000 de euro (sau echivalentul lor))”.

7) Punctul 3.3:
a) la primul alineat prima propoziție se abrogă, iar textul „Notificaţia respectivă se prezintă:” se substituie cu următorul text: „Notificaţia aferentă angajamentului extern se prezintă la Banca Naţională a Moldovei de către rezident în două exemplare originale în următoarele termene:
1) Notificaţia cu privire la împrumutul /creditul extern perfectată conform formularului din anexa nr.2 se prezintă după cum urmează:”;
b) la ultimul alineat prima propoziție se exclude, iar cuvintele „Notificaţia respectivă” se substituie cu textul „2) Notificaţia cu privire la garanţia externă perfectată conform formularului din anexa nr.4”.

8) La punctul 3.5, cuvintele „Banca licenţiată” se substituie cu cuvintele „Prestatorul SPR”.

9) Punctul 3.6 după cuvintele „Persoana juridică rezidentă” se completează cu textul „(alta decît prestator SPR)”.

10) După punctul 3.8 instrucțiunea se completează cu punctele 3.9 și 3.10 cu următorul cuprins:
„3.9. Notificația se completează în baza documentelor specificate la punctele 3.5 – 3.8. În cazul în care informația necesară a fi indicată în notificație nu este în documentele anexate, această informație se reflectă de către rezident în baza altor documente/informații disponibile la rezident sau obținute de la contrapartea la tranzacție.”.
3.10. Informația care se conține în notificație urmează să corespundă cu informația din documentele în baza căreia aceasta a fost completată.”.

11) Punctul 4.2:
a) litera e) după cuvîntul „documentele” se completează cu cuvîntul „prezentate”;
b) după litera f) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
„g) prezentarea de către autoritățile competente a informației privind caracterul suspect al operațiunii supuse notificării și/sau a activității solicitantului, în contextul legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.”.

12) la punctul 4.6 alineatul al doilea, ultima propoziție va avea următorul cuprins: „Anexa la notificație reprezintă formularul utilizat pentru raportarea operațiunilor în cadrul angajamentului extern notificat.”.

13) La punctul 4.8, textul „şi 4.9” se substituie cu textul „ , 4.9 și 4.10”.

14) La punctul 4.9:
a) alineatul al doilea se completează în final cu o propoziție cu următorul cuprins: „Concomitent, Banca Naţională a Moldovei anulează notificaţia precedentă.”;
b) ultimul alineat se exclude.

15) După punctul 4.9 instrucțiunea se completează cu punctul 4.10 cu următorul cuprins:
„4.10. Anularea notificației se efectuează prin aplicarea de către Banca Naţională a Moldovei pe notificație a ştampilei „ ANULATĂ”.
După luarea la evidență a angajamentului extern modificat, rezidentului i se restituie exemplarul notificaţiei anulate, exemplarul notificaţiei modificate şi anexa la notificație.”.

16) Punctul 5.5 va avea următorul cuprins:
„5.5. Prestatorul SPR anexează la cerere documentele indicate în anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune, după cum urmează:
a) pentru acordarea împrumutului /creditului extern - documentele indicate la punctele 7 şi 12;
b) pentru emiterea garanţiei externe – documentele indicate la punctele 7 - 12.”.

17) Punctul 5.6, după cuvintele „Persoana juridică rezidentă” se completează cu textul „(alta decît prestator SPR)”.

18) După punctul 5.8 instrucțiunea se completează cu punctele 5.9 și 5.10 cu următorul cuprins:
5.9. Cerere cu privire la autorizare se completează în baza documentelor specificate la punctele 5.5 – 5.8. În cazul în care informația necesară a fi indicată în cerere nu este în documentele anexate, această informație se reflectă de către rezident în baza altor documente/informații disponibile la rezident sau obținute de la contrapartea la tranzacție.
5.10. Informația care se conține în cerere cu privire la autorizare urmează să corespundă cu informația din documentele în baza căreia aceasta a fost completată.”.

19) Punctul 6.3:
a) la litera d), textul „incompletă” se substituie cu textul „neautentică/incompletă”;
b) după litera e) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
„f) prezentarea de către autoritățile competente a informației privind caracterul suspect al operațiunii supuse autorizării și/sau a activității solicitantului, în contextul legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.”.

20) Punctul 6.6:
a) la primul alineat, textul „ , care este parte integrantă a autorizaţiei” se exclude și alineatul în final se completează cu o propoziție avînd următorul cuprins: „Anexa la autorizația reprezintă formularul utilizat pentru raportarea operațiunilor în cadrul angajamentului extern autorizat.”;
b) alineatul al treilea după textul „nr.13” se completează cu textul „/nr.131”.

21) Punctul 7.1 după textul „ notificaţiile /autorizaţiile,” se completează cu textul „ anexele la autorizațiile”.

22) La punctul 7.4 propoziția a doua, textul „notificaţie /” se exclude.

23) La punctul 8.2 primul alineat va avea următorul cuprins:
„Dacă angajamentul extern este supus notificării, la efectuarea de către rezidentul debitor a plăţii /transferului aferent angajamentului extern în favoarea nerezidentului, acesta urmează să prezinte prestatorului SPR originalul notificaţiei luate la evidenţă de către Banca Naţională a Moldovei.”.

24) Punctul 8.3 după textul „Notificaţia /autorizaţia” se completează cu textul „împreună cu anexa la autorizație”.

25) La punctul 8.4 lit.d), textul „dacă, la rambursarea sumei de bază a împrumutului /creditului extern, suma tuturor rambursărilor aferente sumei de bază nu depăşeşte suma tuturor tragerilor sau,” se exclude;

26) Punctul 8.6:
a) prima propoziție, textul „notificat /” și textul „notificație /” se exclud;
b) în propoziția a doua textul „și amprenta ștampilei prestatorului SPR” se exclude.”.

27) La punctul 8.7, textul „Originalul notificaţiei /autorizaţiei şi al anexei respective” se substituie cu textul „Documentele indicate la pct.8.2”, iar după textul „cu înscrierile respective” punctul se completează cu textul „menționate la pct.8.6”.

28) La punctul 9.2, primul alineat după cuvintele „momentul efectuării” se completează cu textul „de către prestatorul SPR în nume și din cont propriu a”.

29) Punctul 9.4 după textul „notificaţia /autorizaţia” se completează cu textul „împreună cu anexa la autorizație”.

30) La punctul 9.5, textul „Originalele notificaţiilor /autorizaţiilor, inclusiv ale amendamentelor la acestea (dacă există),” se substituie cu cuvintele „Documentele indicate la pct.9.2”.

31) Punctul 10.1:
a) la primul alineat, textul „notificării /” și textul „notificația /” se exclud;
b) la alineatul al doilea, textul „notificație /” se exclude.

32) După punctul 10.1 instrucțiunea se completează cu punctul 10.11 cu următorul cuprins:
„10.11. În cazul angajamentului extern supus notificării completarea anexei la notificație se efectuează de către rezident în baza documentelor respective, inclusiv în cazul în care încasarea /plata /transferul conform angajamentului extern supus notificării se efectuează prin contul deschis la prestatorul SPR. Rezidentul urmează să indice şi să certifice de sine stătător în anexa la notificaţie informaţia aferentă fiecărei tranzacţii.”.

33) Punctele 10.2 și 10.3 vor avea următorul cuprins:
„10.2. Dacă anexa la notificaţie a fost obţinută după efectuarea unor operațiuni conform angajamentului extern, rezidentul este obligat să asigure înscrierea în anexă la notificaţie conform prevederilor punctului 10.11 a informaţiei privind operațiunile respective.

10.3. În cazul în care spaţiul anexei la notificaţie /autorizaţie nu este suficient pentru efectuarea înscrierilor, Banca Naţională a Moldovei, în baza solicitării scrise a rezidentului, eliberează o pagină suplimentară a anexei.”.

34) Punctul 11.2:
a) alineatul doi se completează în final cu o propoziție avînd următorul cuprins: „Fotocopiile documentelor aferente fiecărei operațiuni se prezintă o singură dată.”;
b) la alineatul trei, în ultima propoziție textul „rezidentul deține ștampilă” se substituie cu textul „rezidentul este obligat să dețină ștampilă”.

35) după secțiunea 11 instrucțiunea se completează cu o secțiune nouă, 111, avînd următorul cuprins:
Secțiunea 111. Particularitățile notificării și raportării de către băncile licențiate
111.1. Cu derogare de la prevederile care se referă la anexa la notificație, indicate la pct.4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 10.11, 10.2, 11.2, precum și a prevederilor pct.11.3, în cazul împrumuturilor /creditelor contractate de la nerezidenți de către băncile licențiate care sunt supuse notificării, se aplică următoarele prevederi:
a) la luarea la evidență a împrumuturilor/ creditelor menționate, Banca Națională a Moldovei, în cazurile indicate la pct.4.6 și 4.10, va restitui băncii licențiate notificația /notificația modificată fără eliberarea /restituirea anexei la notificație;
b) prezentarea la Banca Națională a Moldovei a documentelor în cazul indicat la pct.4.7 lit.a) se va efectua fără prezentarea anexei la notificație;
c) prevederile pct.10.11, 10.2, 11.2 nu sunt aplicabile în cazul creditelor /împrumuturilor sus indicate;
d) raportarea privind creditele /împrumuturile notificate se efectuează prin includerea informației respective în raportul „Operațiunile conform contractelor de împrumuturi/credite primite de către banca licențiată” – ORD 4.4 B întocmit în conformitate cu Anexa nr.8 din Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178, cu modificările şi completările ulterioare) și remis Băncii Naționale a Moldovei conform instrucțiunii indicate;
e) dacă operațiunile conform angajamentului extern au fost efectuate pînă la data luării la evidență a acestuia, băncile licențiate vor include informația privind operațiunile respective în raportul pentru luna în care aceste angajamente au fost luate la evidență de către Banca Națională a Moldovei.”.

36) După punctul 12.1 instrucțiunea se completează cu punctele 12.2 - 12.5 cu următorul cuprins:
„12.2. În cazul în care ca urmare a modificării prevederilor contractului, care a fost încheiat după 10.12.2016, suma împrumutului/creditului extern primit sau a garanției externe primite a fost majorată și a depășit 50 000 euro (sau echivalentul lor), acest angajament extern devine supus notificării la Banca Națională a Moldovei și raportării potrivit prezentei instrucțiuni.
În cazul în care conform angajamentului menționat au fost efectuate operațiuni pînă la data luării la evidență de către Banca Națională a Moldovei, acestea vor fi raportate conform secțiunii 11 și, dacă este cazul, pct.111.1 lit.d) și e).
12.3. În cazul în care ca urmare a intenției de a modifica prevederile contractului, suma împrumutului/creditului extern acordat sau a garanției externe acordate de rezident se preconizează de a majora, aceasta depășind 10 000 euro (sau echivalentul lor), acest angajament extern devine supus autorizării de către Banca Națională a Moldovei și raportării potrivit prezentei instrucțiuni.
În cazul în care conform angajamentului menționat au fost efectuate operațiuni pînă la data autorizării de către Banca Națională a Moldovei, acestea vor fi raportate conform secțiunii 11.”.
12.4. Determinarea echivalentului în altă monedă a plafonului în euro indicat la pct.2.51 și pct.2.6 se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data încheierii contractelor (emiterii documentelor) în baza cărora au apărut obligații aferente acestor angajamente externe (la care se face referință la punctele 7-9 din anexa nr.1).”.
12.5. În cazul în care ca urmare a modificării prevederilor contractului, suma împrumutului/creditului sau garanției a fost majorată și a depășit plafonul indicat la pct.2.51 și, după caz, la pct.2.6, determinarea echivalentului în altă monedă a plafonului dat se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data încheierii contractelor (emiterii documentelor) prin care a fost majorată suma contractuală a împrumutului/creditului sau garanției.”.

37) La punctul 13.2, alineatul al doilea după textul „la prezenta Instrucţiune)” se completează cu cuvintele „în două exemplare originale”.

38) Punctul 13.3:
a) la primul alineat, cuvîntele „abrogă” și „ „ABROGATĂ” ” se substituie cu cuvîntele „anulează” și, respectiv, „ „ANULATĂ” ”;
b) la alineatul al treilea, cuvîntul „abrogate” se substituie cu cuvîntul „anulate”, iar textul „(cu anexa)” se substituie cu textul „însoțit de anexa la aceasta”.

39) Anexa nr.1:
1) la punctul 7 cuvîntul „Contractul” se completează cu textul „sau alt document”;
2) la compartimentul „Cerințe specifice față de documentele prezentate în cazul notificării” primul alineat:
a) din propoziția a patra se exclude textul „prestatorului SPR /”;
b) propoziția a șasea va avea următorul cuprins: „În cazul în care, conform legislației în vigoare, rezidentul este obligat să dețină ștampilă, semnătura menționată urmează să fie certificată prin aplicarea ștampilei.”.

40) În anexele nr.2, nr.4, nr.6, nr.7, nr.8 propoziția „În cazul în care, conform legislaţiei în vigoare, rezidentul deţine ştampilă, semnătura menţionată urmează să fie certificată prin aplicarea ştampilei” se substituie cu o propoziție cu următorul cuprins: „În cazul în care, conform legislaţiei în vigoare, rezidentul este obligat să deţină ştampilă, semnătura menţionată urmează să fie certificată prin aplicarea ştampilei”.

41)Anexa nr.2, în Modul de completare a notificaţiei cu privire la împrumutul /creditul extern, alineatul patru:
a) indicatorul „creditorul nerezident”, după cuvîntul „domiciliul” se completează cu textul „ , inclusiv țara, ale”;
b) la indicatorul „contract”, cuvintele „denumirea contractului inițial” se substituie cu cuvintele „datele aferente contractului inițial”;
c) indicatorul „suma” se completează în final cu propoziție avînd următorul cuprins:„ În cazul în care se notifică un angajament extern ce derivă din leasing financiar sau din împrumut/credit comercial, care prevede efectuarea de către debitor a unor plăți în avans, se indică suma angajamentului, excluzând avansurile.”;
d) indicatorul „scadenţă” se completează în final cu o propoziție cu următorul cuprins: „Dacă descrierea modalităţii de determinare a scadenței este complicată, se face trimitere la punctul /punctele aferente scadenței din contract.”.

42) Anexa nr.3 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.3
la Instrucţiunea privind angajamentele externe

Prezenta anexă reprezintă formularul raportului
__________________________________________
Numele și prenumele persoanei responsabile a BNM,
semnătura acesteia, ștampila BNM

 

Anexă la notificația cu privire la împrumutul /creditul extern nr. ________________ din _______________________ pagina nr._____

eliberată ____________(denumirea completă /numele şi prenumele debitorului rezident, numărul de identificare de stat /codul fiscal al acestuia)___________________________________

date despre modificarea notificației ___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr. d/o

Data efectuării operațiunii

Tipul operațiuniiTipul operațiunii: 01 – trageri, 21 achitare principal, 22 – achitare dobândă, 23 – achitare penalitate, 24 – achitare comision

Modul de efectuare a operațiuniiModul de efectuare a operațiunii: 11-mijloace băneștii; 12-mărfuri; 13-servicii; 14-alte forme

Valoarea operațiunii în moneda operațiunii

Valoarea operațiunii recalculată în moneda de contract

Documentul ce confirmă efectuarea operațiunii (denumirea, numărul și data)

Denumirea prestatorului SPR

Persoana responsabilă a rezidentului

suma

codul alfabetic al monedei

suma

codul alfabetic al monedei

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul de completare
a anexei la notificaţiе cu privire la împrumutul /creditul extern

Persoana responsabilă a Băncii Naționale a Moldovei confirmă originalitatea formularului anexei eliberate pe suport hîrtie prin aplicarea semnăturii sale și ștampilei BNM.
Anexa la notificaţia cu privire la împrumutul /creditul extern se completează de către debitorul rezident.

În cazul împrumutului /creditului financiar sub formă de factoring în care aderentul (furnizorul rezident) primeşte împrumut /credit de la factorul nerezident, informaţia privind mijloacele băneşti primite de către aderentul rezident de la factorul nerezident /plătite de către aderentul rezident în favoarea factorului nerezident se completează de către debitorul rezident în baza documentelor obţinute de la aderentul rezident sau de la factorul nerezident.

Rubrica A „Nr. d/o”: se indică numărul de ordine al fiecărui rînd din anexă.

Rubrica 1 „Data efectuării operaţiunii”: se indică data fiecărei operaţiuni efectuate conform împrumutului /creditului extern (de ex., data încasării mijloacelor băneşti în cont).

Rubrica 2 „Tipul operațiunii”: se indică codul corespunzător al operațiunii efectuate conform împrumutului /creditului extern. În cazul primirii împrumutului/creditului extern (tragerilor) se indică codul 01. În cazul operațiunii ce se efectuează în scopul achitării datoriilor ale debitorului rezident se indică: codul 21 - rambursarea sumei de bază a împrumutului /creditului extern, codul 22 - plata dobînzii, codul 23 - achitarea penalităţii, codul 24 - achitarea comisionului. În cazul în care operațiunea se referă la o anumită tranșă, prevăzută de contract, iar la notificație a fost eliberată o singură anexă, numărul tranșei se va indica prin bară.

Rubrica 3 „Modul de efectuare a operațiunii”: se indică modul prin care a fost primit de către rezident împrumutul/creditul extern sau modul prin care au fost achitate datoriile ale debitorului rezident (suma de bază a împrumutului /creditului extern şi alte plăţi /transferuri) conform împrumutului /creditului extern: codul 11 - prin mijloace băneşti, codul 12 - prin livrări de mărfuri, codul 13 - prin prestări de servicii, codul 14 - în alte forme.

Valoarea operațiunii în moneda operațiunii:

Rubrica 4 „suma”: se indică suma (în unităţi şi zecimale) operaţiunii efectuate.

Rubrica 5: „codul alfabetic al monedei” se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei în care s-a efectuat operaţiunea (de exemplu: USD, EUR etc.).

Valoarea operațiunii recalculată în moneda de contract: această secțiune se completează doar în cazul în care operațiunea a fost efectuată în altă monedă decît moneda de contract/moneda tranșei.

Rubrica 6: „suma”: se indică suma operaţiunii recalculată în moneda de contract/tranșei conform cursului stabilit de către părţi în contract sau, dacă cursul nu este prevăzut, conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei valabil la data efectuării operaţiuni.

Rubrica 7: „codul alfabetic al monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei de contract/tranșei.

Rubrica 8 „Documentul ce confirmă efectuarea operaţiunii (denumirea, numărul și data)”: se indică denumirea documentului ce confirmă efectuarea operaţiunii (de ex., ordinul de plată), numărul şi data acestuia.

Rubrica 9 „Denumirea prestatorului SPR”: se indică denumirea prestatorului SPR prin intermediul căruia au fost efectuate încasări /plăţi /transferuri de mijloace bănești aferente angajamentului extern. În alte cazuri, această rubrică nu se completează.

Rubrica 10 „Persoana responsabilă a rezidentului”: se indică numele şi prenumele persoanei responsabile a debitorului rezident care a efectuat înscrierea respectivă în anexă.

În cazul persoanei juridice rezidente, înscrierea se certifică prin semnătura conducătorului /persoanei împuternicite a acesteia. În cazul persoanei fizice care practică o anumită activitate şi persoanei fizice, înscrierea se certifică prin semnătura persoanei fizice respective. În cazul în care, conform legislaţiei în vigoare, rezidentul este obligat să deţină ştampilă, semnătura urmează a fi certificată prin aplicarea ştampilei.”;

 

43) Anexa nr.4, în Modul de completare a notificaţiei cu privire la garanţia externă, alineatul patru, indicatorul „garantul”, după cuvîntul „domiciliul” se completează cu textul „ , inclusiv țara, ale”.

44) Anexa nr.5:
a) formularul anexei la notificație va avea următorul cuprins:

„Prezenta anexă reprezintă formularul raportului

__________________________________________

Numele și prenumele persoanei responsabile a BNM,
semnătura acesteia, ștampila BNM

 

Anexă la notificaţia cu privire la garanţia externă nr. _____________________ din ___________________________ pagina nr._____

eliberată _____(denumirea completă /numele şi prenumele ordonatorului de garanţie rezident, numărul de identificare de stat /codul fiscal al acestuia)_________

date despre modificarea notificaţiei ______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Nr. d/o

Data efectuării operaţiunii

Tipul plăţilor efectuate conform garanţieiTipul plăților efectuate conform garanției: 31-principal, 32- dobîndă, 33-penalitate, 34-comision, 35-alte

 

 

Returnarea sumelor plătite conform garanţiei

Valoarea operațiunii

Valoarea operațiunii recalculată în moneda de garanție

Documentul ce confirmă efectuarea operaţiunii (denumirea, numărul, data)

Denumirea prestatorului SPR

Persoana responsabilă

a rezidentului

plăţiPlăți: 41-mijloace băneşti, 42-mărfuri, 43-servicii, 44- alte forme

tipul plăţilorTipul plăților: 51-principal, 52-dobîndă, 53-penalitate, 54-comision, 55-alte

 

suma

codul alfabetic al monedei

suma

codul

alfabetic al monedei

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) în Modul de completare a anexei la notificaţia cu privire la garanţia externă:
- primul alineat va avea următorul cuprins:
„Persoana responsabilă a Băncii Naționale a Moldovei confirmă originalitatea formularului anexei eliberate pe suport hîrtie prin aplicarea semnăturii sale și ștampilei BNM.”;
- după primul alineat modul se completează cu un alineat nou avînd următorul cuprins:
„Anexa la notificaţia cu privire la garanţia externă se completează de către ordonatorul de garanţie rezident (debitorul la tranzacţia de bază).”;
- rubrica A va avea următorul cuprins:
Rubrica A „Nr. d/o”: se indică numărul de ordine al fiecărui rînd din anexă.”
- rubrica 4 „tipul plăților” se completează cu alineatul al treilea cu următorul cuprins:
„În funcție de tipul operațiunii (plăți efectuate conform garanției, returnarea sumelor plătite conform garanției) se va completa fie rubrica 2, fie rubricile 3 și 4. Completarea concomitentă a rubricii 2 și a rubricilor 3 și 4 nu se admite.”;|
- rubricile 5-8 se substituie cu textul avînd următorul cuprins:
Valoarea operațiunii:
Rubrica 5 „suma”: se indică suma (în unităţi şi zecimale) operaţiunii efectuate.
Rubrica 6 „codul alfabetic al monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei în care s-a efectuat operaţiunea (de exemplu: USD, EUR etc.)
Valoarea operațiunii recalculată în moneda de garanție: această secțiune se completează în cazul în care operaţiunea a fost efectuată în altă monedă decît moneda garanţiei.
Rubrica 7 „suma”: se indică suma operaţiunii recalculată în moneda garanţiei conform cursului stabilit de către părţi în contract sau, dacă cursul nu este prevăzut, conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei valabil la data efectuării operaţiunii.
Rubrica 8 „codul alfabetic al monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei garanţiei.
Rubrica 9 „Documentul ce confirmă efectuarea operaţiunii (denumirea, numărul, data)”: se indică denumirea documentului ce confirmă efectuarea operaţiunii (de ex., ordinul de plată), numărul şi data acestuia.
Rubrica 10 „Denumirea prestatorului SPR”: se indică denumirea prestatorului SPR prin intermediul căruia au fost efectuate încasări /plăţi /transferuri de mijloace bănești aferente angajamentului extern. În alte cazuri, această rubrică nu se completează.
Rubrica 11 „Persoana responsabilă a rezidentului”: se indică numele şi prenumele persoanei responsabile a ordonatorului de garanţie rezident care a efectuat înscrierea respectivă în anexa.
În cazul persoanei juridice rezidente, înscrierea se certifică prin semnătura conducătorului /persoanei împuternicite a acesteia. În cazul persoanei fizice care practică o anumită activitate şi persoanei fizice, înscrierea se certifică prin semnătura persoanei fizice respective. În cazul în care, conform legislaţiei în vigoare, rezidentul este obligat să deţină ştampilă, semnătura menţionată urmează a fi certificată prin aplicarea ştampilei.”.

45) Anexa nr.6, Modul de completare a cererii cu privire la autorizarea împrumutului /creditului extern, la primul alineat:
a) indicatorul „debitorul nerezident”, după cuvîntul „domiciliul” se completează cu textul „ , inclusiv țara, ale”;
b) la indicatorul „contract” cuvintele „denumirea contractului iniţial” se substituie cu cuvintele „datele aferente contractului iniţial”.

46)Anexa nr.7, în Modul de completare a cererii cu privire la autorizarea emiterii garanţiei externe, la primul alineat:
a) indicatorul „beneficiarul de garanţie”, după cuvîntul „domiciliul” se completează cu textul „ , inclusiv țara, ale”;
b) indicatorul „ordonatorul de garanţie”, după cuvîntul „domiciliul” se completează cu textul „ , inclusiv țara, al”.

47) În anexele nr.9, nr.11, nr.12 și nr.14, cuvîntul „Viceguvernator” se substituie cu textul „(funcția deținută)”.

48) Anexa nr.10 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.10
la Instrucţiunea privind angajamentele externe

Prezenta anexă reprezintă formularul raportului

__________________________________________

Numele și prenumele persoanei responsabile a BNM,
semnătura acesteia, ștampila BNM

 

Anexă la autorizaţia pentru acordarea împrumutului /creditului extern nr. ___________ din ___________________ pagina nr.____

cu amendamentele la aceasta ____________________(numărul şi data eliberării amendamentelor la autorizaţie)_______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

eliberată ______(denumirea completă /numele şi prenumele creditorului rezident, numărul de identificare de stat /codul fiscal al acestuia)____________________________________________

 

 

Nr. d/o

 

Data

efectuării operaţiunii

 

 

Tipul operațiuniiTipul operațiunii: 01 – acordarea împrumutului/creditului extern (trageri), 21 – primire principal, 22 – primire dobândă, 23 – primire penalitate, 24 – primire comision

 

 

Modul de efectuare a operațiuniiModul de efectuare a operațiunii: 11- mijloace băneşti, 12-mărfuri, 13-servicii, 14-alte forme

 

Valoarea operațiunii

 

Valoarea operaţiunii

recalculată în moneda

de contract

 

 

Documentul ce confirmă efectuarea operaţiunii(denumirea, numărul, data)

 

 

Denumirea prestatorului SPR /creditorului rezident

 

 

Persoana responsabilă a rezidentului

 

suma

codul

alfabetic al

monedei

 

suma

codul

alfabetic al monedei

A

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul de completare
a anexei la autorizaţia pentru acordarea împrumutului /creditului extern

Persoana responsabilă a Băncii Naționale a Moldovei confirmă originalitatea formularului anexei eliberate pe suport hîrtie prin aplicarea semnăturii sale și ștampilei BNM.

Anexa la autorizaţia pentru acordarea împrumutului /creditului extern se completează de către:
a) prestatorul SPR prin intermediul căruia se efectuează plăţi /transferuri /încasări de mijloace băneşti conform împrumutului /creditului extern autorizat;
b) creditorul rezident - în alte cazuri decît cele indicate la lit.a) (de ex., capitalizarea dobînzii).

Rubrica A „Nr. d/o”: se indică numărul de ordine al fiecărui rînd din anexă.
Rubrica 1 „Data efectuării operaţiunii”: se indică data fiecărei operaţiuni efectuate conform împrumutului /creditului extern (de ex., data decontării mijloacelor băneşti din cont).
Rubrica 2 „Tipul operațiunii”: se indică codul corespunzător al operațiunii efectuate conform împrumutului /creditului extern. În cazul acordării împrumutului/creditului extern (tragerilor) se indică codul 01. În cazul operațiunilor ce țin de achitarea datoriilor ale debitorului nerezident se indică: codul 21 – primirea sumei de bază a împrumutului /creditului extern, codul 22 - primirea dobînzii, codul 23 - primirea penalităţii, codul 24 - primirea comisionului. În cazul în care operațiunea se referă la o anumită tranșă, prevăzută de contract, iar la autorizație a fost eliberată o singură anexă, numărul tranșei se va indica prin bară.
Rubrica 3 „Modul de efectuare a operațiunii”: se indică modul în care a fost acordat de către rezident împrumutul/creditul extern sau modul prin care au fost achitate datoriile ale debitorului nerezident (suma de bază a împrumutului /creditului extern şi alte plăţi /transferuri) conform împrumutului /creditului extern: codul 11 - prin mijloace băneşti, codul 12 - prin livrări de mărfuri, codul 13 - prin prestări de servicii, codul 14 - în alte forme.
Valoarea operațiunii:
Rubrica 4 „suma”: se indică suma (în unităţi şi zecimale) operaţiunii efectuate.
Rubrica 5 „codul alfabetic al monedei”: se indică codul alfabetic conform ISO 4127) al monedei în care s-a efectuat operaţiunea (de exemplu: USD, EUR etc.).
Valoarea operațiunii recalculată în moneda de contract: această secțiune se completează doar în cazul în care operaţiunea a fost efectuată în altă monedă decît moneda de contract/moneda tranșei.
Rubrica 6 „suma”: se indică suma operaţiunii recalculată în moneda de contract/tranșei conform cursului stabilit de către părţi în contract sau, dacă cursul nu este prevăzut, conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei valabil la data efectuării operaţiunii.
Rubrica 7: „codul alfabetic al monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei de contract/tranșei.
Rubrica 8 „Documentul ce confirmă efectuarea operaţiunii (denumirea, numărul, data)”: se indică denumirea documentului ce confirmă efectuarea operaţiunii (de ex., ordinul de plată), numărul şi data acestuia.
Rubrica 9 „Denumirea prestatorului SPR /creditorului rezident”: se indică numele şi prenumele /denumirea rezidentului, a cărui persoană responsabilă a efectuat înscrierea respectivă în anexă.
Rubrica 10 „Persoana responsabilă a rezidentului”: se indică numele şi prenumele persoanei responsabile a rezidentului menționat la rubrica 10, care a efectuat înscrierea respectivă în anexă. În cazul persoanei juridice rezidente, înscrierea se certificarea prin semnătura conducătorului /persoanei împuternicite a acesteia. În cazul persoanei fizice care practică o anumită activitate şi persoanei fizice, înscrierea se certifică prin semnătura persoanei fizice respective. În cazul în care, conform legislaţiei în vigoare, rezidentul este obligat să deţină ştampilă, semnătura menţionată urmează a fi certificată prin aplicarea ştampilei.”.

49) Anexa nr.13:
a) formularul anexei la autorizație va avea următorul cuprins:

„Prezenta anexă reprezintă formularul raportului

__________________________________________
Numele și prenumele persoanei responsabile a BNM,
semnătura acesteia, ștampila BNM

 

Anexă la autorizaţia pentru emiterea garanţiei externe nr. _____________ din _____________________ pagina nr.___

cu amendamentele la aceasta ________________________(numărul şi data eliberării amendamentelor la autorizaţie)_____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

eliberată_________(denumirea completă /numele şi prenumele garantului rezident, numărul de identificare de stat /codul fiscal al acestuia)______________________________

Nr.

d/o

Data

efectuării

operaţiunii

Tipul plăţilor efectuate conform garanţieiTipul plăților efectuate conform garanției: 31-principal; 32- dobîndă; 33-penalitate; 34-comision; 35-alte,

 

Returnarea sumelor plătite conform garanţiei

Valoarea operațiunii

Valoarea operațiunii recalculată în moneda de garanție

Documentul ce confirmă efectuarea operaţiunii (denumirea, numărul, data)

Denumirea prestatorului SPR /garantului rezident

Persoana responsabilă a rezidentului

plăţiPlăți: 41-mijloace băneşti; 42-mărfuri; 43-servicii; 44- alte forme,

tipul plăţilorTipul plăților: 51-principal; 52-dobîndă; 53-penalitate; 54-comision; 55-alte

suma

codul alfabetic al monedei

suma

codul alfabetic al monedei

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) în Modul de completare a anexei la autorizaţia pentru emiterea garanţiei externe:
- primul alineat devine alineat al doilea, iar modul se completează la început cu primul alineat avînd următorul cuprins:
„Persoana responsabilă a Băncii Naționale a Moldovei confirmă originalitatea formularului anexei eliberate pe suport hîrtie prin aplicarea semnăturii sale și ștampilei BNM.”;
- la alineatul al doilea textul „(pe versoul căreia este aplicată semnătura persoanei responsabile şi ştampila Băncii Naţionale a Moldovei)” se exclude;
- rubrica A va avea următorul cuprins:
Rubrica A „Nr. d/o”: se indică numărul de ordine al fiecărui rînd din anexă.”;
- rubrica 4 „tipul plăților” se completează cu alineatul al treilea avînd următorul cuprins:
„În funcție de tipul operațiunii (plăți efectuate conform garanției, returnarea sumelor plătite conform garanției) se va completa fie rubrica 2, fie rubricile 3 și 4. Completarea concomitentă a rubricii 2 și a rubricilor 3 și 4 nu se admite.”;
- rubricile 5-8 se substituie cu textul avînd următorul cuprins:
Valoarea operațiunii:
Rubrica 5 „suma”: se indică suma (în unităţi şi zecimale) operaţiunii efectuate.
Rubrica 6 „codul alfabetic al monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei în care s-a efectuat operaţiunea (de exemplu: USD, EUR etc.).
Valoarea operațiunii recalculată în moneda de garanție: această secțiune se completează în cazul în care operaţiunea a fost efectuată în altă monedă decît moneda garanţiei.
Rubrica 7 „suma”: se indică suma operaţiunii recalculată în moneda garanţiei conform cursului stabilit de către părţi în contract sau, dacă cursul nu este prevăzut, conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei valabil la data efectuării operaţiunii.
Rubrica 8 „codul alfabetic al monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei garanţiei.
Rubrica 9 „Documentul ce confirmă efectuarea operaţiunii (denumirea, numărul, data)”: se indică denumirea documentului ce confirmă efectuarea operaţiunii (de ex., ordinul de plată), numărul şi data acestuia.
Rubrica 10 „Denumirea prestatorului SPR /garantului rezident”: se indică numele şi prenumele /denumirea rezidentului, a cărui persoană responsabilă a efectuat înscrierea respectivă în anexă.
Rubrica 11 „Persoana responsabilă a rezidentului”: se indică numele şi prenumele persoanei responsabile a rezidentului menționat la rubrica 10, care a efectuat înscrierea respectivă în anexă. În cazul persoanei juridice rezidente, înscrierea se certifică prin semnătura conducătorului /persoanei împuternicite a acesteia. În cazul persoanei fizice care practică o anumită activitate şi persoanei fizice, înscrierea se certifică prin semnătura persoanei fizice respective. În cazul în care, conform legislaţiei în vigoare, rezidentul este obligat să deţină ştampilă, semnătura menţionată urmează a fi certificată prin aplicarea ştampilei.”.

50) După anexa nr.13 se introduce anexa nr.131 avînd următorul cuprins:

„ Anexa nr.131
la Instrucţiunea privind angajamentele externe

Prezenta anexă reprezintă formularul raportului

__________________________________________
Numele și prenumele persoanei responsabile a BNM,
semnătura acesteia, ștampila BNM

 

Anexă la autorizaţia pentru emiterea garanţiei externe

sub formă de depozit de garanţie nr. __________________din _____________________ pagina nr.___

cu amendamentele la aceasta _____________(numărul şi data eliberării amendamentelor la autorizaţie)__________________________

______________________________________________________________________________________________________

eliberată_________(denumirea completă /numele şi prenumele garantului rezident, numărul de identificare de stat /codul fiscal al acestuia)________________

Nr.

d/o

Data

efectuării

operaţiunii

 

Tipul operaţiunii aferente depozitului de garanţieTipul operaţiunii aferente depozitului de garanţie: 61 – constituirea depozitului, 62 – utilizarea depozitului, 63 – completarea depozitului, 64 – restituirea soldului depozitului, 65 - alte (se descrie tipul operaţiunii efectuate)

 

Valoarea operațiunii

 

 

Valoarea operațiunii recalculată în moneda de garanție

Documentul ce confirmă efectuarea operaţiunii (denumirea, numărul, data)

Denumirea prestatorului SPR /garantului rezident

Persoana responsabilă a rezidentului

suma

codul alfabetic al monedei

suma

codul alfabetic al monedei

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul de completare
a anexei la autorizaţia pentru acordarea garanţiei externe sub formă de depozit de garanţie

Persoana responsabilă a Băncii Naționale a Moldovei confirmă originalitatea formularului anexei eliberate pe suport hîrtie prin aplicarea semnăturii sale și ștampilei BNM.

Anexa la autorizaţia pentru acordarea garanţiei externe sub formă de depozit de garanţie se completează de către:
a) prestatorul de servicii de plată rezident prin intermediul căruia se efectuează/primesc plăţi/transferuri de mijloace băneşti conform garanţiei externe autorizate;
b) garantul rezident - în alte cazuri decît cel indicat la lit.a) din prezentul punct (de exemplu, în cazul utilizării de către beneficiarul de garanţie nerezident a mijloacelor băneşti conform garanţiei externe autorizate).

Informaţia aferentă utilizării de către beneficiarul de garanţie nerezident a mijloacelor băneşti conform garanţiei externe autorizate se completează de către garantul rezident în baza documentelor primite de la beneficiarul de garanţie nerezident.
Rubrica A „Nr. d/o”: se indică numărul de ordine al fiecărui rînd din anexă.
Rubrica 1 „Data efectuării operaţiunii”: se indică data fiecărei operaţiuni efectuate conform garanţiei externe autorizate.
Rubrica 2 „Tipul operaţiunii aferente depozitului de garanţie”: se indică tipul operaţiunii aferente constituirii, utilizării, completării, restituirii depozitului de garanţie : codul 61 – în cazul constituirii depozitului de garanţie, codul 62 – în cazul utilizării depozitului de garanţie, codul 63 – în cazul completării depozitului de garanţie, codul 64 – în cazul restituirii soldului depozitului de garanţie, codul 65 – dacă este cazul, alte operaţiuni decît cele sub codurile 61-64.
Valoarea operațiunii:
Rubrica 3 „suma”: se indică suma (în unităţi şi zecimale) operaţiunii efectuate.
Rubrica 4 „codul alfabetic al monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei în care s-a efectuat operaţiunea (de exemplu: USD, EUR etc.).
Valoarea operațiunii recalculată în moneda de garanție: această secțiune se completează în cazul în care operaţiunea a fost efectuată în altă monedă decît moneda depozitului de garanţie.
Rubrica 5 „suma”: se indică suma operaţiunii recalculată în moneda garanţiei conform cursului stabilit de către părţi în contract sau, dacă cursul nu este prevăzut, conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei valabil la data efectuării operaţiunii.
Rubrica 6 „codul alfabetic al monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei depozitului de garanţie.
Rubrica 7 „Documentul ce confirmă efectuarea operaţiunii (denumirea, numărul, data)”: se indică denumirea documentului ce confirmă efectuarea operaţiunii (de ex., ordinul de plată), numărul şi data acestuia.
Rubrica 8 „Denumirea prestatorului SPR /garantului rezident”: se indică numele şi prenumele /denumirea rezidentului, a cărui persoană responsabilă a efectuat înscrierea respectivă în anexă.
Rubrica 9 „Persoana responsabilă a rezidentului”: se indică numele şi prenumele persoanei responsabile a rezidentului indicat la rubrica 8, care a efectuat înscrierea respectivă în anexă. În cazul persoanei juridice rezidente, înscrierea se certifică prin semnătura conducătorului /persoanei împuternicite a acesteia. În cazul persoanei fizice care practică o anumită activitate şi persoanei fizice, înscrierea se certifică prin semnătura persoanei fizice respective. În cazul în care, conform legislaţiei în vigoare, rezidentul este obligat să deţină ştampilă, semnătura menţionată urmează a fi certificată prin aplicarea ştampilei.”.

2. Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.654 la 21 februarie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:
1) În punctul 111 și punctul 112 textele „aferent investiţiei directe în Republica Moldova” și respectiv „aferente investiţiilor directe în Republica Moldova” se substituie cu cuvîntul „extern” și, respectiv, „externe”.

2) Anexa nr.7, în Modul de întocmire a raportului, punctul 1 va avea următorul cuprins:
„1. În raport se reflectă informaţia generală privind împrumuturile /creditele aferente investițiilor directe primite de către banca licenţiată de la nerezidenţi conform contractelor respective care au fost încheiate pînă la data de 10.12.2016.
În cazul în care banca licențiată a contractat împrumuturi /credite de la nerezidenţi pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.62-XVI din 21.03.2008, dar care conform legii menționate se clasifică ca împrumuturi /credite aferente investițiilor directe în Republica Moldova, și în perioada gestionară contractele aferente acestor împrumuturi /credite au suferit modificări, informația respectivă, de asemenea, se reflectă în acest raport.
În acest raport nu se include informația privind împrumuturile /creditele externe aferente investițiilor directe primite de către banca licențiată, în privința cărora este aplicabil regimul de notificare conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008.”.

3) Anexa nr.8 va avea următorul cuprins:

Anexa nr.8
la Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate

 

ORD 4.4 Operaţiunile conform contractelor de împrumuturi /credite externe
primite de către banca licenţiată

codul băncii ORD0404
Codul formularului

ORD 4.4 A Operaţiunile conform contractelor de împrumuturi /credite aferente investiţiilor
directe în Republica Moldova primite de către banca licenţiată care nu sunt supuse notificării

pentru luna _________20___

Nr d/o

Creditorul nerezident

Date despre contractul de împrumut/credit

Modificările la contract

Nr. d/o al tranşei

Data efectuării operaţiunii

Tipul operațiunii

Modul de efectuare a operațiunii

Suma operaţiunii

Suma operaţiunii recalculată în moneda de contract/ tranşei

suma

codul monedei

suma

codul monedei

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORD 4.4 B Operațiunile conform contractelor de împrumuturi /credite externe
primite de către banca licenţiată care sunt supuse notificării
pentru luna _________20___

Nr d/o

Numărul angajamentului extern atribuit de BNM

Data luării la evidență

Nr. d/o al tranşei

Data efectuării operaţiunii

Tipul operațiunii

Modul de efectuare a operațiunii

Suma operaţiunii

Suma operaţiunii recalculată în moneda de contract/ tranşei

Documentul ce confirmă efectuarea operațiunii
(denumirea, numărul și data)

suma

codul monedei

suma

codul monedei

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul de întocmire
a raportului „Operaţiunile conform contractelor de împrumuturi /credite externe
primite de către banca licenţiată”

1. În raport se reflectă informația privind operațiunile efectuate de către banca licenţiată conform următoarelor împrumuturi /credite externe primite:
a) împrumuturile/creditele aferente investițiilor directe în Republica Moldova conform contractelor indicate în raportul „Împrumuturile /creditele aferente investiţiilor directe în Republica Moldova primite de către banca licenţiată” din anexa nr.7 la prezenta instrucţiune.
b) împrumuturile/creditele externe notificate de către banca licențiată în conformitate cu prevederile Instrucțiunii privind angajamentele externe, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.185 din 13 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.116-119, art.427), cu modificările şi completările ulterioare.

2. În raport se reflectă informația privind operațiunile efectuate în perioada gestionară. În cazul în care operațiunile conform angajamentui extern indicat la pct.1 lit.b) au fost efectuate pînă la data luării la evidență a acestuia, băncile licențiate vor include informația privind operațiunile respective în raportul pentru luna în care acest angajament au fost luat la evidență de către Banca Națională a Moldovei.

3. Informația în raport se divizează în două tabele:
a) tabelul A „Operaţiunile conform contractelor de împrumuturi /credite aferente investiţiilor directe în Republica Moldova primite de către banca licenţiată care nu sunt supuse notificării”, în care se reflectă informaţia stipulată în pct.1 lit.a);
b) tabelul B „Operaţiunile conform contractelor de împrumuturi /credite externe primite de către banca licenţiată care sunt supuse notificării”, în care se reflectă informația stipulată în pct.1 lit.b).

4. În tabelul A, informația se reflectă după cum urmează:
a) În coloana A „Nr. d/o” se indică numărul de ordine al fiecărui rînd în raport.
b) În coloana B „Creditorul nerezident” se indică denumirea completă /numele şi prenumele creditorului nerezident.
c) În coloana C „Date despre contractul de împrumut/credit” se indică datele care identifică contractul de împrumut /credit (denumirea contractului, numărul şi data semnării) conform căruia au fost efectuate operațiuni care urmează a fi reflectate în raport.
d) În coloana D „Modificările la contract” se indică numărul amendamentului și data semnării acestuia, în cazul în care există amendamente la contract. În cazul în care contractul este modificat prin alte contracte (de exemplu, contract de cesiune a creanţei, preluare a datoriei), se indică şi datele respective aferente acestor contracte. În continuare contractele şi amendamentele menţionate se denumesc “contracte de împrumuturi /credite”.
e) În coloana E „Nr. d/o al tranșei” se indică numărul de ordine al tranşei despre care se reflectă informaţia în raport. Coloana E nu se completează în cazul în care împrumutul /creditul conform contractului respectiv se acordă băncii licenţiate printr-o singură tranşă.
f) În coloana 1 „Data efectuării operaţiunii” se indică data fiecărei operaţiuni efectuate conform contractului de împrumut /credit respectiv (de exemplu, data primirii mijloacelor băneşti în cont).
g) În coloana 2 „Tipul operațiunii” se indică codul corespunzător al operațiunii efectuate conform împrumutului /creditului extern. În cazul primirii împrumutului/creditului extern (tragerilor) se indică codul 01. În cazul operațiunii ce se efectuează în scopul achitării datoriilor băncii licențiate față de creditorul nerezident se indică: codul 21 - rambursarea sumei de bază a împrumutului /creditului extern, codul 22 - plata dobînzii, codul 23 - achitarea penalităţii, codul 24 - achitarea comisionului.
h) În coloana 3 „Modul de efectuare a operațiunii” se indică modul în care a fost primit de către banca licenţiată împrumutul /creditul respectiv sau au fost achitate datoriile băncii licenţiate faţă de creditorul nerezident conform contractului de împrumut /credit respectiv: codul 11 – în mijloace băneşti, codul 12 – în alte forme.
i) În coloana 4 „suma” se indică suma operaţiunii ce ţine de primirea /achitarea conform contractului de împrumut /credit.
j) În coloana 5 „codul monedei” se indică codul monedei în care a fost efectuată operaţiunea.
k) În coloana 6 „suma” se indică suma operaţiunii efectuate recalculată în moneda împrumutului /creditului conform contractului de împrumut /credit (moneda de contract) cu utilizarea cursului valutar stabilit de către părţi în contract sau, dacă cursul respectiv nu este prevăzut, conform cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării operaţiunii respective. În cazul în care împrumutul /creditul a fost primit de către banca licenţiată în cîteva tranşe şi aceste tranşe sînt prevăzute de contractul de împrumut /credit în diferite monede, suma operaţiunii efectuate se recalculează în moneda tranşei corespunzătoare.
l) În coloana 7 „codul monedei” se indică codul monedei de contract sau, după caz, codul monedei tranşei.

5. În tabelul B, informația se reflectă după cum urmează:
a) În coloana A „Nr. d/o” se indică numărul de ordine al fiecărui rînd în raport.
b) În coloana B „Numărul angajamentului extern atribuit de BNM” se indică numărul împrumutului/creditului extern, atribuit de către Banca Națională a Moldovei ca urmare a luării acestuia la evidență conform Instrucțiunii privind angajamentele externe, care este indicat pe notificația respectivă.
c) În coloana C „Data luării la evidență” se indică data luării de către Banca Națională a Moldovei la evidență a împrumutului/creditului extern, care este indicată pe notificația respectivă.
d) În coloanele D, 1-7 informația se indică conform prevederilor punctului 4 lit. e), f)-l) din prezentul mod de întocmire.
e) În coloana 8 „Documentul ce confirmă efectuarea operațiunii (denumirea, numărul și data)” se indică denumirea documentului ce confirmă efectuarea operațiunii (de ex., ordinul de plată), numărul şi data acestuia.

3. Rezidenții care au anexe la notificații /autorizații eliberate pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri le vor utiliza pînă la epuizarea spațiilor, după cum urmează:
a) anexele respective se completează de către rezidenții prevăzuți la punctele 10.1 și 10.11 din instrucțiunea indicată la punctul 1 din prezenta hotărîre,
b) rubricile anexelor respective se completează conform modului de completare în vigoare pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărări, cu luarea în considerare a următoarelor particularități. În anexele menționate la notificații, în coloana 8 se va indica denumirea prestatorului SPR prin intermediul căruia au fost efectuate încasări/plăți/transferuri de mijloace bănești aferente angajamentului extern, numele și prenumele persoanei responsabile a debitorului rezident care a efectuat înscrierea respectivă în anexă. În cazul persoanei juridice rezidente, înscrierea se certifică prin semnătura conducătorului /persoanei împuternicite a acesteia. În cazul persoanei fizice care practică o anumită activitate şi persoanei fizice, înscrierea se certifică prin semnătura persoanei fizice respective. În cazul în care, conform legislaţiei în vigoare, rezidentul este obligat să deţină ştampilă, semnătura menţionată urmează a fi certificată prin aplicarea ştampilei.
La epuizarea rîndurilor din anexele respective, Banca Națională a Moldovei va elibera anexe conform prevederilor prezentei hotărîri.

4. Primul raport conform punctului 2 subpunctele 2) și 3) din prezenta hotîrăre se va prezenta pentru luna decembrie 2016.

5. Notificațiile /autorizațiile valabile, eliberate de către Banca Naţională a Moldovei pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri pentru angajamentele externe, care conform punctului1 subpunctul 3)-6) din această hotărîre nu necesită notificare /autorizare, îşi pierd valabilitatea după cum urmează:
a) autorizațiile – la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri;
b) notificațiile – la data de 10.12.2016.

6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția punctului 1 subpunctele 4), 5), 12) -15), 20)-27), 29), 31), 32), 33) (amendamentele ce se referă la punctul 10.2 din instrucțiune), 34 lit.b), 35), 36), 38), 39) subpct.2) lit.b), 40), 42), 44), 48)-50), punctelor 2 și 3 care vor intra în vigoare la data de 10.12.2016 și punctului 1 subpunctului 3) lit.b), care va intra în vigoare de la 16.03.2017.

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei ”

 

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (în continuare – proiectul HCE) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) şi art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544),  precum și al art.6 alin.(6), art.55 alin.(6) și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul

Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare.

Elaborarea proiectului HCE este condiționată de necesitatea aducerii actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) în corespundere cu Legea nr.94 din 13.05.2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară. Prin proiectul HCE se modifică și se completează Instrucțiunea privind angajamentele externe și Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate.

Instrucțiunea privind angajamentele externe se amendează cu un șir de prevederi, printre cele mai importante pot fi evidențiate următoarele:

 • prevederile aferente cazurilor de notificare și autorizare a angajamentelor externe de către rezidenți sunt ajustate la prevederile Legii nr.94 din 13.05.2016, care a modificat art.6, 11, 12, 15 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008, iar prevederile aferente autorizării sunt ajustate la dispozițiile art.55 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
 • în instrucțiunea menționată au fost introduse modificări /completări menite să simplifice procedura de efectuare a plăților /transferurilor în cadrul angajamentelor externe notificate. Astfel, urmare modificărilor efectuate, prestatorii serviciilor de plată rezidenți vor fi exonerați de la  obligativitatea solicitării de la clienți și completării anexelor la notificații în cazul efectuării plăților /transferurilor menționate la ordinul clienților. Indiferent de modul de primire /rambursare a sumei împrumutului /creditului (de exemplu, prin mijloace bănești sau prin alte forme) anexa la notificație va fi completată numai de către rezidentul care a notificat la BNM angajamentul extern, iar prezentarea anexei la notificație la prestatorul serviciilor de plată nu va fi necesară;
 • luînd în considerare prevederile art.II alin.(1) și art.III alin.(1) din Legea nr.94 din 13.05.2016, rezidenții vor fi obligați să notifice la BNM împrumuturile/creditele primite în cadrul operațiunilor aferente investițiilor directe conform contractelor încheiate după 10.12.2016. Astfel, după data menționată, în privința acestor angajamente va fi aplicată procedura de notificare și raportare prevăzută de Instrucțiunea privind angajamentele externe;
 • prin proiectul HCE au fost modificate anexele la notificații și anexele la autorizații. În acest sens, ca prevederi tranzitorii, proiectul stabilește că rezidenții care au anexe la notificații /autorizații eliberate pînă la modificarea instrucțiunii le vor utiliza pînă la epuizarea spațiilor, după ce  BNM va elibera anexe de format nou;
 • în același timp, notificarea  împrumuturilor /creditelor externe  se va efectua de către bănci conform procedurii stabilite pentru toți rezidenți, însă fără eliberarea de către BNM a anexelor la notificații. Informația privind operațiunile ce țin de aceste împrumuturi/credite va fi prezentată la BNM prin includerea acesteia în raportul din anexa nr.8 (ORD 4.4 B) la Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate;
 • totodată, băncile licențiate vor continua raportarea împrumuturilor /creditelor externe în cadrul investițiilor directe contractate pînă la data de 10.12.2016 în conformitate cu anexa nr.7  (ORD4.3) și anexa nr.8 (ORD4.4A) la Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate.

În acest sens, prevederile Instrucțiunii cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate și prevederile Instrucțiunii privind angajamentele externe au fost ajustate în mod corespunzător.

Aprobarea prezentului proiect va asigura implementarea prevederilor Legii nr.94 din 13.05.2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, va contribui la simplificarea procedurii de efectuare a plăților /transferurilor în cadrul angajamentelor externe notificate și la optimizarea procesului de raportare de către băncile licențiate a împrumuturile/creditele externe notificate la BNM.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).