• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
08.05.2019

Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat, aprobată prin HCE al BNM nr.83/2019

 

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 119-131 din 5 aprilie 2019, art. 667

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÂREA
Nr. 83 din 20 martie 2019

Pentru aprobarea Instrucțiunii
privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), 11 alin.(1), 27 alin.(1) lit.c), 44 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art. 84 și 86 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat (se anexează).

2. Se abrogă Hotărârea Consiliului de administrație al Bănci Naționale a Moldovei nr.133/2013 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind  situațiile financiare consolidate FINREP, aplicabile băncilor.

3. Prima raportare, conform instrucțiunii menționate la punctul 1, se va efectua pentru situația din 31 decembrie 2018.

Aprobată prin
Hotărârea Comitetului executiv
al Băncii Naționale a Moldovei
nr.83 din 20 martie 2019

INSTRUCȚIUNE
privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat


Secțiunea 1
Dispoziții generale

1. Prezenta instrucțiune stabilește modul de întocmire și prezentare la Banca Națională a Moldovei (denumită în continuare – BNM) a rapoartelor FINREP la nivel consolidat (denumite în continuare – rapoarte consolidate)  și se aplică băncilor persoane juridice din Republica Moldova, inclusiv sucursalelor din străinătate ale acestora, precum și sucursalelor băncilor din alte state în ceea ce privește activitatea desfășurată în Republica Moldova (denumite în continuare – bănci).

2. Băncile întocmesc și prezintă la BNM rapoartele consolidate în cazul în care dețin controlul entității în care au investit, posedă investiții în entități asociate sau asocieri în participație așa cum sunt definite în Standardele Internaționale de Raportare Financiară (denumite în continuare - IFRS).

3. Rapoartele consolidate se întocmesc în conformitate cu cerințele stabilite în anexele instrucțiunii și reflectă operațiunile și situația financiară a  grupului de entități care include banca ce are obligația de a raporta, inclusiv sucursalele din străinătate ale acesteia, entitățile în care a investit și asupra cărora banca deține controlul, precum și a entităților asociate sau asocierile în participație ale acesteia (denumit în continuare – grupul de entități incluse în perimetrul de consolidare).

4. Informațiile incluse în rapoartele consolidate vor reflecta situația financiară a grupului de entități incluse în perimetrul de consolidare la sfârșitul ultimei zile operaționale a perioadei de referință.

5. La întocmirea rapoartelor consolidate se vor aplica prevederile Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei din 26 martie 1997 (denumit în continuare - Plan de conturi), ale  IFRS și ale Standardelor Internaționale de Contabilitate (denumite în continuare - IAS).

6. În prezenta instrucțiune sunt utilizate următoarele abrevieri:
1) „IFRIC” - Interpretări ale Comitetului Internațional pentru Interpretări privind Raportarea financiară;
2) „CRR” - Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, JO L 176, 27.06.2013, p. 1–337;
3) „Anexa V” - Anexa V a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului; JO L 191/1, 28.06.2014, p. 1- 1861 ;
4)  „BCE/2013/33” sau „Regulamentul BCE BSI” - Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (reformare) (BCE/2013/33), JO L 297, 07.11.2013, p.1 ;
5) „etape de depreciere” - categorii de depreciere, astfel cum sunt definite în IFRS 9, punctul 5.5.;
6) „etapa 1” se referă la deprecierea evaluată în conformitate cu IFRS 9, punctul 5.5.5.;
7) „etapa 2” se referă la deprecierea evaluată în conformitate cu IFRS 9, punctul 5.5.3.;
8) „etapa 3” se referă la deprecierea activelor ca urmare a riscului de credit, astfel cum sunt definite în anexa A din IFRS 9;
9) „din care: neperformante” - se referă la valoarea nominală a angajamentelor de creditare, a garanțiilor financiare și a altor angajamente date care sunt considerate ca neperformante în conformitate cu punctele 213-239 din Anexa V.

7. În rapoartele consolidate sumele se reflectă în moneda națională, dacă în modul de completare a raportului nu este prevăzut altfel.

8. Mijloacele în valută se recalculează în lei moldovenești la cursul oficial al leului moldovenesc față de valutele respective, stabilit de BNM pentru data de referință, dacă în modul de completare a raportului nu este prevăzut altfel.

9. Indicatorii ce conțin semnul minus (-) se reflectă ca valori negative, ceilalți indicatori se reflectă ca valori pozitive, cu excepția cazului când se constată soldul opus celui ordinar pentru valorile necesare de a fi raportate (sold creditor pentru conturile din clasa Active sau Cheltuieli; sold debitor pentru conturile din clasa Obligații, Capital și rezerve, Venituri).

10. Informațiile aferente contului de profit sau pierdere, precum și cele aferente variației diverselor elemente din bilanț reprezintă sumele înregistrate în conturile de cheltuieli și venituri, respectiv operațiunile efectuate de la începutul anului financiar până la data de referință inclusiv.

11. În sensul prezentei instrucțiuni, în ceea ce privește data recunoașterii/derecunoașterii în/din bilanț a activelor financiare, entitățile incluse în perimetrul de consolidare vor aplica consecvent, utilizând abordarea inițială pentru toate raportările ulterioare, fie data încheierii tranzacției (data la care entitatea inclusă în perimetrul de consolidare își asumă angajamentul să cumpere sau să vândă activul), fie data decontării (data la care activul este efectiv livrat/primit), în corespundere cu politicile și metodele de contabilizare interne, aprobate de către conducerea entității incluse în perimetrul de consolidare.

12. Băncile trebuie să întocmească rapoartele consolidate utilizând politici contabile uniforme pentru tranzacții și evenimente asemănătoare în circumstanțe similare.

13. Înainte de a fi prezentate la BNM, datele din rapoartele consolidate întocmite la data de referință se confruntă cu datele din rapoartele precedente. În cazul în care au fost constatate modificări esențiale față de perioadele precedente, concomitent cu raportul, se prezintă o notă explicativă în care se vor descrie cauzele modificărilor respective. Nota explicativă se autentifică prin semnătura persoanei împuternicite a băncii și, după caz, prin aplicarea ștampilei băncii, și se prezintă la BNM în original.

14. La întocmirea rapoartelor consolidate, băncile vor ține cont, după caz, de actele BNM prin care sunt dispuse măsuri sau aplicate sancțiuni băncilor și de notificările primite conform art.751 alin.(10) din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei, dacă s-au depistat încălcări legate de raportare.


Secțiunea 2
Termenele și forma de prezentare a rapoartelor consolidate

15. Rapoartele consolidate se prezintă de către bănci, în formă electronică, în conformitate cu Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.132/2008.

16. Rapoartele consolidate se prezintă, cu frecvență anuală, pentru situația din 31 decembrie a anului de referință, după examinarea situațiilor financiare anuale de către adunarea generală a acționarilor, dar nu mai târziu de 31 mai după anul de referință.

17. În cazul în care data-limită de raportare este o zi de sărbătoare nelucrătoare sau o zi de sâmbătă ori de duminică, rapoartele se prezintă cel târziu până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare.

 

Anexe:    PDF    DOC