• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.05.2019

Proiect HCE al BNM ”Privind aprobarea Regulamentului cu privire la supravegherea pe bază consolidată a băncilor”

21.05.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Începând cu data de 21.05.2019 Banca Națională a Moldovei inițiază consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei ”Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la supravegherea pe bază consolidată a băncilor” (în continuare – proiect).

Scopul proiectului este stabilirea cadrului de reglementare în domeniul supravegherii pe baza consolidată a băncilor. Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie derivă din angajamentele stabilite la art. 109, 116, 121 din Legea nr. 202/2017. Prevederile de bază a proiectului stabilesc următoarele:
 a) nivelul de aplicare a cerințelor prudențiale în condițiile exercitării supravegherii pe bază consolidată, precum și excepțiile şi derogările de la aplicarea acestor cerinţe;
 b) perimetrul de consolidare, inclusiv situaţiile în care anumite entităţi din grup nu vor fi incluse în acest perimetru;
 c) metodele de consolidare;
 d) modul de  obținere a permisiunii Băncii Naționale pentru a efectua consolidarea prudențială conform metodei proporționale;
 e) cerinţele privind tranzacţiile intragrup cu societăţile holding cu activitate mixtă;
 f) informaţiile ce urmează a fi transmise către BNM pentru exercitarea supravegherii pe bază consolidată.

Beneficiarii proiectului sunt băncile ce desfășoară activitate în Republicii Moldova.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt extinderea supravegherii și aplicarea normelor prudențiale la nivelul grupurilor bancare. Impactul implementării proiectului constă în fortificarea stabilității financiare.

Proiectul este elaborat în temeiul art.109, 116, 121 din Legea nr.202/2017, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727. Prevederile corespondente ale legislației comunitare sunt art. 108 (2), (3) și 111 (1) – (3) din CRD și  art. 11 (1), (2); 13 (1), (2); 14 (1), (3); 18 (1) – (6), (8); 19 și 24 (1) din CRR.

Recomandările pe marginea proiectului pot fi prezentate până pe data de 04.06.2019, la adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău prin scrisoare sau pot fi comunicate prin intermediul poștei electronice la adresa: reglementare@bnm.md.

Proiectul, precum și materialele aferente acestuia (nota de argumentare, tabelele de concordanță cu legislația UE, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului) sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei, la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău, sau pot fi expediate la solicitarea părților interesate. 

 

Proiectul:       DOC       PDF

Tabele de concordanță cu legislația europeană:       DOC       PDF

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la supravegherea pe bază consolidată a băncilor

 

1. Denumirea autorului

Banca Națională a Moldovei

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la supravegherea pe bază consolidată a băncilor” (în continuare – proiect) este elaborat în temeiul art.109, 116, 121 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727, (în continuare -  LAB).

Astfel, art. 109 din LAB prevede expres în ce cazuri Banca Națională a Moldovei este autoritatea competentă responsabilă pentru supravegherea pe bază consolidată a băncilor. Prevederile art. 116 din LAB obligă Banca Națională a Moldovei de a stabili perimetrul de consolidare, inclusiv situaţiile în care anumite entităţi din grup nu vor fi incluse în acest perimetru, situațiile în care cerinţele prudenţiale prevăzute la Titlul III din LAB trebuie respectate pe bază consolidată, excepţiile şi derogările de la aplicarea acestor cerinţe, metodele de consolidare, informaţiile care trebuie furnizate în scopul realizării supravegherii pe baza consolidată.  Concomitent, art. 121 din LAB obligă Banca Națională a Moldovei de a stabili, prin acte normative, modalitatea supravegherii generale a tranzacțiilor dintre băncile care au ca întreprindere - mamă o societate holding cu activitate mixtă.

Pornind de la concepția că consolidarea prudențială per se are drept scop extinderea perimetrului de supraveghere a riscurilor bancare pentru a minimiza potențialele efecte negative asupra sectorului bancar, și anume a efectelor de contagiune din alte sub-sectoare din sectorul financiar și real. Scopul final al consolidării prudențiale este cel de menținere a stabilității financiare a unei economii. Anume acest scop se urmărește prin adoptarea regulamentului ce stă la baza proiectului. Astfel, proiectul are ca obiectiv crearea cadrului de reglementare în domeniul consolidării prudențiale, fapt ce va contribui la o supraveghere a riscurilor în sectorul bancar mai amplă și mai adâncă din partea Băncii Naționale a Moldovei.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

În contextul executării angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană (ANEXA XXVIII-A NORME APLICABILE SERVICIILOR FINANCIARE, ratificată prin Legea Nr. 112/2014, Termenul – limită de asigurare a compatibilității complete a actului național- La expirarea a 3 ani de la data intrării în vigoare a Acordului de Asociere), la 1 ianuarie 2018  a intrat în vigoare LAB, ce transpune parțial pachetul legislativ european CRD IV/CRR. Prin intermediul adoptării Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (CRD) și a Regulamentului nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (CRR), a fost pus în aplicare cadrul internațional de reglementare Basel III în UE.

LAB, precum și modificările în actele normative emise în aplicarea acesteia au drept scop consolidarea cadrului de reglementare și supraveghere bancară, prin alinierea la standardele europene, inclusiv în domeniul consolidării prudențiale.

E de menționat, că proiectul hotărârii reprezintă o parte componentă a pachetului de regulamente elaborat de Banca Națională a Moldovei în cadrul proiectului TWINNING aferent consolidării capacității Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementării și supravegherii bancare.

Astfel, proiectul transpune parțial, art. 108 (2), (3) și 111 (1) – (3) (Titlul II Supravegherea prudențială, Capitolul 2 Procese de control și Capitolul 3 Supravegherea pe bază consolidată) din CRD și  art. 11 (1), (2);, 13 (1), (2); 14 (1), (3); 18 (1) – (6), (8); 19 și 24 (1) (Titlul II Nivelul aplicării cerințelor, Capitolul 2 Consolidarea prudențială) din CRR. Pentru proiectul inițial a fost elaborat un tabel de concordanță în care a fost analizat comparativ gradul de transpunere a prevederilor CRD și CRR și, a fost constatat de către autor ca fiind total compatibil. Tabelul de concordanță va fi actualizat conform variantei definitive a proiectului.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi

Adoptarea prezentului proiect are drept scop stabilirea cadrului de reglementare în domeniul supravegherii pe baza consolidată a băncilor și va reglementa următoarele aspecte:

Regulamentul din anexa la proiectul hotărârii va reglementa următoarele aspecte:
 a) nivelul de aplicare a cerințelor prudențiale în condițiile exercitării supravegherii pe bază consolidată, precum și excepțiile şi derogările de la aplicarea acestor cerinţe;
 b) perimetrul de consolidare, inclusiv situaţiile în care anumite entităţi din grup nu vor fi incluse în perimetru de consolidare;
 c) metodele de consolidare;
 d) modul de  obținere a permisiunii Băncii Națioanale pentru a efectua consolidarea prudențială conform metodei proporționale;
 e) cerinţele privind tranzacţiile intragrup cu societăţile holding cu activitate mixtă;
 f) furnizarea de informaţii pentru exercitarea supravegherii pe bază consolidată.

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Conform estimărilor preliminare, implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare suplimentare din contul bugetului de stat sau al Băncii Naționale a Moldovei.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative în vigoare, care se află în conexiune, ne fiind necesară elaborarea unor acte normative suplimentare pentru implementarea acestuia.

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor art. 32 din Legea nr.239-XVI/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230 din 18.11.2010), începând cu 20.05.2019, proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la supravegherea pe bază consolidată a băncilor” va fi supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM (www.bnm.md), la compartimentul „Legislație", rubrica „Transparența decizională".

Propunerile și obiecțiile parvenite pe marginea proiectului de hotărâre vor fi expuse în sinteza recomandărilor/avizelor, cu indicarea comentariilor la propunerile care nu au fost acceptate (se anexează).

 

8. Constatările expertizei anticorupție

Conform art.36 alin. (5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul hotărârii a fost supus expertizei anticorupție în cadrul Băncii Naționale a Moldovei în baza Metodologiei de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte normative departamentale, aprobată prin Hotărârea Colegiului Centrului Național Anticorupție nr.6/2017,  iar factori și riscuri de corupție nu au fost identificați.

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate

va fi completat odată cu recepționarea răspunsului ]

 

10. Constatările expertizei juridice

Potrivit art.37 alin. (5) din Legea nr.100/22.12.2017, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin. (33) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, va fi solicitată o opinie  cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției.

 

11. Constatările altor expertize

În temeiul prevederilor Legii nr. 100/2017 (art. 32 alin. (2), art.34 alin. (5) și (6)), proiectul hotărârii va fi expediat spre avizare Consiliului Concurenței, Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru avizare, expertiză economică și, respectiv, expertiză financiară.

În temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 100 /2017 proiectul hotărârii va fi expediat spre avizare Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).