• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
27.05.2019

Proiect HCE al BNM „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind notificarea angajamentelor externe”

28.05.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 28 mai 2019, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind notificarea angajamentelor externe” (în continuare – proiectul hotărârii).

Elaborarea proiectului hotărârii este condiționată de implementarea de către Banca Națională a Moldovei a soluției pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare, care în particular vizează eficientizarea procesului de notificare a angajamentelor externe, și anume a împrumuturilor /creditelor/ garanțiilor externe primite de către rezidenți de la nerezidenți.

În acest context, proiectul HCE stabilește, printr-un act normativ nou, modul de notificare și modul de raportare de către rezidenți la Banca Națională a Moldovei despre angajamentele externe private în forma electronică, fiind păstrată totodată și procedurile de notificare și raportare pe suport hârtie.

Beneficiarii proiectului sunt persoanele fizice rezidente și persoanele juridice rezidente, inclusiv băncile licențiate.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice îl va reprezenta crearea unui mecanism de comunicare și interacțiune eficient, facil și securizat între BNM şi rezidenții care au obligația de a notifica angajamentele externe supuse notificării și de a raporta despre operațiunile efectuate în cadrul acestora.

Proiectul hotărârii a fost elaborat în temeiul art.51 lit.a) şi art.52 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, precum și art.6 alin.(6) și art.67 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 10 iunie 2019, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: 022822412.

Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:       DOC       PDF

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind notificarea angajamentelor externe”

 

1. Denumirea autorului

Autorul proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei.

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind notificarea angajamentelor externe” (în continuare – proiectul HCE) este elaborat în temeiul art.51 lit.a) şi art.52 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, precum și art.6 alin.(6) și art.67 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară.

Elaborarea proiectului HCE este condiționată de implementarea de către Banca Națională a Moldovei a soluției pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare, care în particular vizează eficientizarea procesului de notificare a angajamentelor externe, și anume a împrumuturilor /creditelor/ garanțiilor externe primite de către rezidenți de la nerezidenți.

Actualmente, Instrucțiunea privind angajamentele externe (aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.185/2006) reglementează procedura notificării, autorizării și raportării de către rezidenți despre angajamentele externe exclusiv pe suport hârtie, cu excepția băncilor care au obligația de a raporta în formă electronică despre operațiunile efectuate în cadrul împrumuturilor/ creditelor externe supuse notificării.

În acest context, proiectul HCE are drept scop reglementarea, printr-un act normativ nou, modului de notificare și raportare de către rezidenți la Banca Națională a Moldovei despre angajamentele externe private în forma electronică, fiind păstrată totodată și opțiunea de notificare și raportare pe suport hârtie.

Având în vedere că soluția pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare nu se aplică asupra procedurii de autorizare a împrumuturilor /creditelor/ garanțiilor externe acordate de către rezidenți în favoarea nerezidenților prevederile din Instrucțiunea privind angajamentele externe ce vizează autorizarea angajamentelor externe au fost încorporate în Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei. Astfel, ținând cont de scopurile distincte ale regimului de notificare și regimului de autorizare, luând în considerare necesitatea optimizării cadrului legal, procedura de notificare și procedura de autorizare vor fi reglementate prin acte normative separate. Concomitent, Instrucțiunea privind angajamentele externe va fi abrogată.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Proiectul HCE nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul Instrucțiunii privind notificarea angajamentelor externe stabileşte obligaţiunile rezidenţilor, care efectuează operaţiuni aferente angajamentelor externe supuse notificării, cerinţele faţă de notificaţia cu privire la împrumutul/creditul sau garanția externă, precum şi lista documentelor care se anexează la aceasta, reglementează condiţiile şi modul de notificare, inclusiv în forma electronică la Banca Naţională a Moldovei de către rezidenţi despre angajamentele externe, precum și modul de raportare la Banca Naţională a Moldovei, inclusiv în forma electronică a operaţiunilor efectuate în cadrul angajamentelor externe notificate.

Principalele prevederi ale proiectului Instrucțiunii privind notificarea angajamentelor externe vizează:

 • stabilirea dreptului rezidenților de a notifica și de a raporta la BNM despre angajamentele externe în forma electronică sau pe suport hârtie, cu excepția băncilor care vor avea obligația să notifice și să raporteze doar în forma electronică despre angajamentele externe.
 • stabilirea obligației rezidenților, care aleg opțiunea de a notifica și raporta la BNM în formă electronică despre angajamentele externe, de a utiliza semnătura electronică avansată calificată conform legislației Republicii Moldova;
 • notificarea și raportarea în formă electronică de către rezidenți (alții decât băncile) despre angajamentelor externe vor fi efectuate prin intermediul portalului web al BNM, care reprezintă o componentă a Sistemului informatic al BNM cu privire la licențiere, autorizare și notificare;
 • specificarea acțiunilor care urmează a fi întreprinse de rezidenții care intenționează să notifice și să raporteze în formă electronică la BNM despre angajamentele externe;
 • păstrarea modului actual de raportare de către bănci a operațiunilor efectuate în cadrul împrumuturilor/creditelor externe - conform Instrucțiunii cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către bănci. În scopul unificării modului de raportare de către bănci a operațiunilor efectuate conform tuturor angajamente externe luate la evidență de către Banca Națională a Moldovei, operațiunile efectuate conform garanțiilor externe supuse notificării de asemenea se vor raporta conform instrucțiunii menționate;
 • completarea cazurilor de motiv de refuz de luare la evidență de către BNM cu cazul în care rezidentul responsabil de notificare nu a raportat și nu a prezentat informații în cadrul angajamentelor externe notificate anterior la Banca Națională a Moldovei;
 • precizarea obligativității prezentării de către rezident a notificației la prestatorii de servicii de plată rezidenți la efectuarea plăților și transferurilor în cadrul operațiunilor aferente angajamentelor externe notificate;
 • reglementarea procedurii de obținere a duplicatului notificației în cazul în care notificația a fost pierdută sau deteriorată semnificativ după data luării la evidență pe suport hârtie a angajamentului extern.

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Conform estimărilor preliminare, implementarea proiectului HCE nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul HCE este corelat cu prevederile actelor legislative/normative cu care se află în conexiune.

Odată cu aprobarea proiectului HCE, se va abroga Instrucțiunea privind angajamentele externe (aprobat prin HCA al BNM nr.185/2006). Concomitent, aprobarea proiectului HCE atrage după sine necesitatea modificării și completării Instrucțiunii cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, Regulamentului privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei și Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare. Amendarea actelor normative menționate implică elaborarea proiectului HCE al BNM „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”, care va intra în vigoare simultan cu proiectul HCE.

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230/2010), proiectul HCE este supus consultării publice fiind plasat pe pagina web a BNM - www.bnm.md, la compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”.

 

8. Constatările expertizei de compatibilitate:

Întrucât proiectul hotărârii  nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, acesta nu a fost expediat Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.