• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.10.2017

Proiectul HCE al BNM „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare”

23.10.2017Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională inițiază, începînd cu 23 octombrie 2017, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare” (în continuare – proiectul regulamentului).

Elaborarea proiectului regulamentului este condiționată de necesitatea:

 • aducerii în concordanță a actului normativ care reglementează condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare cu prevederile Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară modificate și completate prin Legea nr.94 din 13.05.2016;
 • simplificării în continuare a regulilor de efectuare a plăților /transferurilor în cadrul operațiunilor valutare, luînd în considerare dezvoltarea sectorului serviciilor de plată, evoluția tehnologiilor în acest domeniu care permit prestatorilor de servicii de plată rezidenți utilizarea diferitelor dispozitive și deservirea clienților la distanță;
 • optimizării cadrului normativ aferent efectuării plăților și transferurilor în cadrul operațiunilor valutare, inclusiv a celor notificate/autorizate.

Dat fiind volumul semnificativ al modificărilor necesare a fi introduse în Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare (aprobat prin HCA al BNM nr.8 din 28.01.2010), regulamentul în cauză se expune în redacție nouă.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt prestatorii de servicii de plată rezidenți, persoanele fizice și juridice.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice va fi optimizarea cadrului normativ aferent plăților și transferurilor în cadrul operațiunilor valutare fapt care va facilita efectuarea plăților /transferurilor menționate.

Proiectul regulamentului este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.4 alin.(9) și (12), art.13 alin.(3), art.16 alin.(6), art.25 alin.(1) și (8), art.35 alin.(3) din Legea nr.62–XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 3 noiembrie 2017 dnei Tatiana Chicu pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău, sau pot fi comunicate la numărul de telefon 022 822 354.

Proiectul regulamentului, precum și nota de argumentare aferentă acestuia sînt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei, și la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

          Proiect:

         _____DOC       _____PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și modul
de efectuare a operațiunilor valutare”

 

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare” este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.4 alin.(9) și (12), art.13 alin.(3), art.16 alin.(6), art.25 alin.(1) și (8), art.35 alin.(3) din Legea nr.62–XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Elaborarea proiectului Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare (în continuare – proiectul regulamentului) este condiționată de necesitatea:

 • simplificării în continuare a regulilor de efectuare a plăților /transferurilor în cadrul operațiunilor valutare, luînd în considerare dezvoltarea sectorului serviciilor de plată, evoluția tehnologiilor în acest domeniu care permit prestatorilor de servicii de plată rezidenți (în continuare - prestatori SPR) utilizarea diferitelor dispozitive și deservirea clienților la distanță;
 • optimizării cadrului normativ aferent efectuării plăților și transferurilor în cadrul operațiunilor valutare, inclusiv a celor notificate/autorizate.

În prezent regulile generale de efectuare a plăților și transferurilor în cadrul operațiunilor valutare sînt stabilite în Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, iar specificul efectuării plăților /transferurilor în cadrul operațiunilor valutare notificate /autorizate este reglementat printr-un șir de acte normative (de ex., Instrucțiunea privind angajamentele externe, Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei, Regulamentul privind conturile rezidenților în străinătate). În scopul optimizării cadrului legal aferent plăților /transferurilor valutare, prevederile aferente plăților /transferurilor în cadrul operațiunilor valutare notificate /autorizate sînt încorporate în proiectul regulamentului și respectiv excluse din actele sus-menționate.

Dat fiind volumul semnificativ al modificărilor necesare a fi introduse în Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, regulamentul în cauză se expune într-o redacție nouă.

Proiectul regulamentului stabilește:

 • regulile de primire /efectuare de către rezidenți și nerezidenți prin intermediul prestatorilor SPR a plăților și transferurilor în cadrul operațiunilor valutare;
 • regulile de primire /efectuare a plăților și transferurilor în cadrul operațiunilor valutare ale prestatorilor SPR;
 • particularitățile aferente efectuării plăților și transferurilor în cadrul operațiunilor valutare supuse notificării /autorizării;
 • modul de efectuare a operațiunilor de schimb valutar în Republica Moldova;
 • particularitățile aferente documentelor care se prezintă la prestatorii SPR de către rezidenți și nerezidenți în cazul plăților și transferurilor în cadrul operațiunilor valutare;
 • condițiile aferente operațiunilor cu numerarul în valută străină și cecurile de călătorie în valută străină în cadrul operațiunilor valutare ale unor persoane juridice.

Printre cele mai importante modificări ale prevederilor actuale operate prin proiectul regulamentului evidențiem următoarele:

 1.  Sînt excluse prevederile privind prezentarea de către client la prestatorul SPR a solicitării clientului la efectuarea operațiunilor valutare și cerințele față de această solicitare.
   
 2. Avînd în vedere că la efectuarea plăților/transferurilor urmează a fi respectată legislația valutară, proiectul regulamentului stabilește acțiunile care urmează a fi întreprinse de către prestatorul SPR pentru efectuarea plății /transferului în cadrul operațiunii valutare. În particular, prestatorii SPR vor trebui să obțină, în conformitate cu reglementările lor interne, informația privind destinatarul, scopul și suma plății /transferului în cadrul operațiunii valutare. Informația obținută trebuie să fie fixată pe un suport care permite stocarea acestei informații într-un mod accesibil organelor controlului valutar, precum și păstrată de către prestatorul SPR.
  Totodată, ținînd cont de faptul că  fiecare prestator SPR dispune de procesele sale și de soluții tehnice specifice de deservire a clientelei, proiectul regulamentului a lăsat la discreția prestatorilor SPR stabilirea modalității de obținere a informației respective.
  De asemenea, prestatorii SPR urmează să verifice dacă plata /transferul se încadrează în prevederile Legii nr.62–XVI din 21 martie 2008, fapt care va permite evitarea încălcării prevederilor legislației valutare.
   
 3. Proiectul regulamentului, deși menține cerința de prezentare de către clienți la prestatorii SPR a documentelor justificative la efectuarea operațiunilor valutare și în cazurile în care efectuarea operațiunii valutare nu necesită prezentarea acestor documente (în scopurile reglementării valutare), conține unele noutăți în acest sens. Astfel, va fi posibilă efectuarea de către persoanele fizice și juridice, fără prezentarea documentelor justificative, a plăților /transferurilor în cadrul operațiunilor valutare fără numerar (cu unele excepții) în sumă ce nu depășește 10000 euro (comparativ cu plafonul respectiv de 1000 euro în regulamentul actual). Majorarea similară este prevăzută și pentru operațiunile în numerar ale persoanelor fizice.
  De asemenea, proiectul regulamentului stabilește plafonul de 5000 euro pentru efectuarea de către persoanele juridice a unor operațiuni valutare în numerar pentru care nu va fi necesară prezentarea documentelor justificative. Limita în cauză este corelată cu plafonul prevăzut la art.26 alin.(11) din Legea privind reglementarea valutară, care se referă la suma unei operațiuni de primire a numerarului de către persoanele juridice rezidente.
  Majorarea (stabilirea) plafoanelor menționate s-a considerat oportună dat fiind liberalizările introduse în Legea privind reglementarea valutară (s-a permis efectuarea fără autorizarea BNM a unor operațiuni valutare de capital pînă la 10000 euro), precum și ținînd cont de consolidarea preconizată a cadrului normativ în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
   
 4. Proiectul regulamentului stabilește cazurile în care este necesară prezentarea actului de identitate de către persoana fizică. Prezentarea actului de identitate de către persoana fizică la prestatorul SPR se efectuează pentru determinarea de către prestatorul SPR a statutului de rezident sau nerezident al persoanei fizice.
  Determinarea statutului de rezident sau nerezident este importantă pentru stabilirea regulilor aplicabile la efectuarea plăților /transferurilor (cum ar fi necesitatea prezentării documentelor justificative, autorizațiilor /notificațiilor). De asemenea, avînd în vedere că o serie de operațiuni valutare pot fi efectuate fără prezentarea documentelor menționate, precum și ținînd cont de faptul că la efectuarea operațiunii valutare prin contul deschis la prestatorul SPR statutul de rezident /nerezident al persoanei fizice deja este determinat la deschiderea contului respectiv (în baza actului de identitate), proiectul regulamentului prevede o excepție de la obligativitatea prezentării actului de identitate și condițiile care urmează a fi întrunite pentru aplicarea acestei excepții (pct.26).
  Totodată, proiectul regulamentului prevede că, în scopurile reglementării valutare, în Republica Moldova o persoană poate avea doar statutul de rezident sau nerezident. La modificarea statutului său persoana este obligată să informeze despre acest fapt prestatorul SPR. Norma în cauză va permite evitarea cazurilor de abuz din partea persoanelor fizice care dispun de acte de identitate ce confirmă deținerea domiciliului și în alte state.
  Prevederile date, în corelare cu normele menționate mai sus, care relaxează regulile de prezentare a documentelor justificative, vor conduce la simplificarea regulilor de efectuare a plăților și a transferurilor valutare de către persoanele fizice și juridice prin intermediul prestatorilor SPR, în special a celor care prestează servicii de plată cu deservirea clienților la distanța cu utilizarea dispozitivelor tehnice.
   
 5. Permiterea efectuării plăților /transferurilor fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative, actului de identitate nu va îngrădi dreptul prestatorului SPR, în calitatea acestuia de agent al controlului valutar, de a solicita de la clienți prezentarea documentelor menționate în scopul verificării corespunderii cu prevederile legislației valutare a operațiunilor valutare efectuate de către rezidenți și nerezidenți. În acest sens, în proiectul regulamentului este introdusă o normă expresă (pct.17).
  De subliniat că proiectul regulamentului conține cerințe din punctul de vedere al reglementării valutare și nu exonerează nerezidenții și rezidenții, inclusiv prestatorii SPR, de respectarea altor prevederi ale legislației Republicii Moldova (inclusiv a cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului).
  În acest sens, dacă clientul va efectua consecutiv mai multe plăți /transferuri în suma de pînă la 10000 euro /5000 euro fiecare (care nu necesită prezentarea documentelor justificative), prestatorul SPR va trebui să examineze aceste plăți /transferuri și prin prisma prevederilor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și a propriului program în acest domeniu.
   
 6. Comparativ cu prevederile actuale ale regulamentului, în vederea optimizării structurii actului normativ, în proiectul regulamentului cerințele față de documentele care se prezintă la prestatorul SPR de către persoanele fizice și juridice sînt expuse într-un singur capitol comun.
  Avînd în vedere specificul activității fiecărui prestator SPR, precum și luînd în considerare dezvoltarea tehnologiilor informaționale care permit utilizarea pe larg a sistemelor de deservire la distanța, proiectul regulamentului stabilește dreptul prestatorilor SPR de a determina de sine stătător, în reglementările lor interne, modul de prezentare la prestatorul SPR a documentelor prevăzute de regulament pentru efectuarea plăților /transferurilor în cadrul operațiunilor valutare.
   
 7. Proiectul regulamentului include un capitol nou care reglementează particularitățile aferente plăților/ transferurilor în cadrul operațiunilor notificate /autorizate conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008, acestea fiind preluate din diferite acte normative, avînd drept scop optimizarea cadrului normativ care reglementează primirea /efectuarea plăților /transferurilor în cadrul operațiunilor valutare.
  Avînd în vedere că, o serie de aspecte legate de efectuarea plăților /transferurilor valutare sînt lăsate la discreția prestatorilor SPR care le vor reglementa de sine stătător (fapt care va permite de a lua în considerare specificul activității fiecărui prestator), proiectul regulamentului stabilește că în scopul aplicării prevederilor regulamentului prestatorii SPR vor trebui să elaboreze reglementări interne. Reglementările în cauză vor stabili acțiunile /termenele /procedurile /modalitățile de verificare care urmează a fi îndeplinite /executate, în vederea asigurării respectării prevederilor legislației valutare. De menționat că reglementările interne ale prestatorilor SPR urmează să se încadreze în limitele cadrului legal al Republicii Moldova.
  Proiectul prevede intrarea în vigoare a noului regulament la expirarea termenului de 60 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
  Aprobarea proiectului regulamentului va optimiza cadrul normativ aferent plăților și transferurilor în cadrul operațiunilor valutare și va conduce la simplificarea în continuare a plăților /transferurilor în cadrul operațiunilor valutare, în special a celor care se efectuează cu utilizarea dispozitivelor de comunicație electronică, digitale sau informatice (care nu asigură prezentarea diferitelor documente la momentul efectuării plății /transferului).
Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).