• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
18.02.2016

Proiectul HCE al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la cardurile de plată

17.02.2016Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie


Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 17.02.2016, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al BNM „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la cardurile de plată”, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 157 din 01.08. 2013.

Elaborarea și adoptarea prezentului proiect derivă din necesitatea sporirii gradului de transparență la realizarea operațiunilor la ATM-uri prin intermediul cardurilor de plată emise atît în rețeaua proprie, cît și de un alt prestator de servicii de plată.

Prevederile de bază ale proiectului vizează     informarea deținătorilor de carduri asupra perceperii comisioanelor la realizarea operațiunilor de plată la ATM-uri, precum și a cerințelor față de informația care urmează a fi pusă la dispoziția deținătorilor de carduri în cazul blocării/reținerii cardurilor la ATM.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt băncile deținătoare de ATM-uri, precum și clienții acestora.

Un alt aspect important abordat în proiectul dat se referă la specificarea “măsurilor rezonabile” ce urmează a fi întreprinse de către utilizator pentru a păstra în siguranță elementele de securitate personalizate.

Impactul estimat al proiectului de decizie este protecţia drepturilor utilizatorilor, precum și sporirea gradului de transparență la realizarea operațiunilor prin intermediul ATM-urilor.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu art. 5 lit. f), art. 11 și art. 27 lit. c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624, republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.297-300 art.544 din 30.10.2015), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 49 alin.(3), art. 93 alin. (2) lit. b) și art. 94 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 114 din 18.05.2013 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661).

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate pînă pe data de 04.03.2016 dnei Natalia Ţurcan-Munteanu pe adresa electronică: Natalia.Turcan-Munteanu@bnm.md, la numărul de telefon: 409-265, dlui Nicolae Bordei pe adresa electronică: Nicolae.Bordei@bnm.md, la numărul de telefon: 227-361 sau pe adresa poştală: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiectul deciziei şi nota informativă sînt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md şi la sediul Băncii Naţionale pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiect

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA
nr. ___ din __ __________ 2016

Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la cardurile de plată,
aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.157 din 01.08. 2013

În temeiul art. 5 lit. f), art. 11 alin. (1) și art. 27 alin. (1) lit. c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544) şi art. 49 alin. (3), art. 93 alin. (2) lit. b) şi art. 94 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661), Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

Regulamentul cu privire la cardurile de plată, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naţionale a Moldovei nr.157 din 1 august 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 191-197/1370, art. 1370), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr. 936 din 30 august 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După punctul 10 se completează cu punctele 101 şi 102 cu următorul cuprins:
„101. Prestatorii de servicii de plată care permit realizarea operațiunilor de plată prin intermediul cardurilor de plată emise de aceștia la ATM-urile din rețeaua proprie, trebuie să informeze deținătorii de carduri de plată asupra comisioanelor care vor fi percepute conform cerințelor stabilite la pct. 111.

102. Prestatorii de servicii de plată care permit realizarea operațiunilor de plată prin intermediul cardurilor de plată emise de alți prestatori de servicii de plată la ATM urile din rețeaua proprie, trebuie să informeze deținătorii de carduri de plată asupra comisioanelor care vor fi percepute prin intermediul unui mesaj de atenționare privind aplicarea comisionului în mărimea stabilită de către prestatorul de servicii de plată emitent, care va corespunde cerințelor stabilite la pct. 112.”;

2. După punctul 11 se completează cu punctele 111,112, 113 și 114 cu următorul cuprins:
„111. Informația privind operațiunile de plată realizate la ATM prin intermediul cardurilor de plată emise de prestatorul de servicii de plată deținător al ATM-ului, trebuie să corespundă următoarelor cerințe:
a) înscrierea în mod vizibil, într-o formă clară, ușor de citit, mărimea caracterelor privind comisioanele trebuie să fie egală cu celelalte caractere afișate pe ecranul ATM;
b) afișarea comisionului, perceput de la deţinătorul cardului de plată, în procent pentru fiecare operațiune de plată, și, după caz, afișarea și sumei minime de plată.

112. Informația privind operațiunile de plată realizate la ATM prin intermediul cardurilor de plată emise de un alt prestator de servicii de plată trebuie înscrisă, în mod vizibil, într-o formă clară, ușor de citit, mărimea caracterelor mesajului de atenționare trebuie să fie egală cu celelalte caractere afișate pe ecranul ATM-ului. Mesajul va conține următoarea avertizare: „Atenție! – Tranzacția Dumneavoastră va fi comisionată conform condițiilor din contractul încheiat cu emitentul cardului”.

113. Prestatorii de servicii de plată care permit realizarea operațiunilor de plată la ATM prin intermediul cardurilor de plată emise în rețeaua proprie și/sau emise de un alt prestator de servicii de plată, în cazul blocării/reținerii cardului de plată la ATM-ul din rețeaua proprie urmează să informeze deţinătorul cardului de plată, prin semnal video de avertizare pe ecranul ATM-ului și/sau audio cu privire la următoarele:
a) modalitatea în care deținătorul de card poate reintra în posesia cardului de plată blocat/reținut, precum și pașii pe care trebuie să îi urmeze, în cazul blocării/reținerii la ATM cardului de plată propriu sau emis de alt prestator de servicii de plată;
b) indicarea numărului de telefon pe care deţinătorul cardului de plată poate să apeleze în cazul în care cardul de plată este blocat/reținut în vederea aflării informațiilor detaliate aferente celor menționate la lit.a), în cazul blocării/reținerii la ATM cardului de plată propriu sau emis de altă prestator de servicii de plată, precum și intervalul orar în care deţinătorul cardului de plată poate efectua acest apel;

114. În cazul defecțiunii tehnice a ATM-ului, prestatorii de servicii de plată urmează să asigure prin altă modalitate (alta decît prin intermediul semnalului video de avertizare pe ecranul ATM-ului și/sau audio) informațiile de la pct. 113.”.

3. La punctul 48, după cuvîntul „măsurile” se completează cu cuvîntul „rezonabile”, cuvîntul „recomandările” se substituie cu textul „cel puțin măsurile”;

4. La Anexă:
a) după punctul 4 se completează cu punctul 41 cu următorul cuprins:
„41 Păstrarea separată a cardului de plată și a elementelor de securitate.”;
b) la punctul 11 după cuvîntul „fraudelor” se completează cu textul „ , prevăzute în mod expres de contractul semnat între utilizatorul serviciilor de plată și prestatorul de servicii de plată”

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la cardurile de plată,
aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.157 din 01.08.2013


Elaborarea proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la cardurile de plată, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.157 din 01.08.2013 derivă din necesitatea stabilirii cerințelor suplimentare aferente prestatorilor de servicii de plată, întru sporirea gradului de transparență la realizarea operațiunilor la ATM-uri prin intermediul cardurilor de plată emise atît în rețeaua proprie, cît și de un alt prestator de servicii de plată, precum și fortificarea cerințelor față de utilizatorii de plată în vederea păstrării în siguranță elementele de securitate.

De menționat că, proiectul enunțat prevede:
- stabilirea cerințelor față de prestatorii de servicii de plată privind afișarea comisioanelor la realizarea operațiunilor de plată la ATM-uri cu utilizarea cardurilor de plată emise în rețeaua proprie și informarea deținătorilor de carduri de plată asupra perceperii comisioanelor la realizarea operațiunilor prin intermediul ATM-urilor cu utilizarea cardurilor de plată emise de alți prestatori de servicii de plată;
- stipularea cerințelor față de informația care urmează a fi pusă la dispoziția deținătorilor de carduri de plată în cazul blocării/reținerii la ATM cardurilor emise atît în rețeaua proprie, cît și de un alt prestator de servicii de plată;
- stipularea “măsurilor rezonabile” ce urmează a fi întreprinse de către utilizator pentru a păstra în siguranță elementele de securitate personalizate, în contextul prevederilor art.54, alin.(2) din Legea nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronica.

Părţile interesate pot prezenta propuneri şi obiecţii pe marginea prezentului proiect de decizie în termen de pînă la 4 martie 2016.

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).