• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.


  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
18.09.2019

Proiectul HCE al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul regimul rezervelor obligatorii”

18.09.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională inițiază, începând cu 18 septembrie 2019, consultarea publică a proiectului de Hotărâre a Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii”.

Elaborarea și adoptarea proiectului de decizie este determinată de necesitatea extinderii spectrului de valute ale pasivelor băncilor din care pot fi constituite rezervele obligatorii în MDL, dar și de necesitatea flexibilizării modului de menținere a rezervelor obligatorii în valută prin instituirea regimului de “averaging” parțial. În același timp, prin acest proiect se intenționează clarificarea cazurilor în care se aplică o normă a rezervelor obligatorii de 0% și detalierea etapelor de aplicare a amenzii pentru deficitul de rezerve și de retragere a dobânzii plătite în plus pentru rezervele obligatorii.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt Banca Națională a Moldovei și băncile din Republica Moldova.

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art.11 alin. (1), art.17 și art.27 alin. (1) lit. a) și lit.c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 02 octombrie 2019, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD 2005, mun. Chişinău sau în format electronic următoarelor persoane de contact:

Irina Cebotari: adresă de e-mail: Irina.Cebotari@bnm.md, număr de telefon: 022 82 22 30; 

Renata Țurcanu: adresă de e-mail: Renata.Turcanu@bnm.md, număr de telefon: 022 82 22 13.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii” și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale a Moldovei.

 

Proiect:       PDF       DOC

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii”


1. Denumirea autorului

Autorul proiectului actului normativ este Banca Națională a Moldovei.

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

Elaborarea proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii” este determinată de necesitatea extinderii spectrului de valute ale pasivelor băncilor din care pot fi constituite rezervele obligatorii în MDL, dar și de necesitatea flexibilizării modului de menținere a rezervelor obligatorii în valută prin instituirea regimului de “averaging” parțial. Prin regimul de “averaging” parțial se are în vedere că pe parcursul unei perioade de aplicare, o parte din rezervele obligatorii pot fi menținute de bancă în medie, respectiv soldul rezervelor obligatorii poate să varieze, iar altă parte a rezervelor obligatorii se mențin, cu frecvență zilnică, la același nivel.

Prin acest proiect, BNM intenționează să se alinieze celor mai bune practici ale altor bănci centrale, inclusiv ale celor care se confruntă cu un exces de lichiditate atât în monedă națională, cât și în valută. Suplimentar, BNM urmărește să clarifice cazurile în care se aplică o normă a rezervelor obligatorii egală cu 0%; să detalieze etapele de aplicare a amenzii pentru deficitul de rezerve și de recuperare a dobânzii plătite în plus de către BNM în concordanță cu prevederile art.751 și art.752 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei; și să realizeze ajustări minore la baza de calcul în concordanță cu versiunea curentă a planului de conturi.

Luând în considerare particularitățile regimului rezervelor obligatorii, inclusiv faptul că perioadele de observare/aplicare a rezervelor obligatorii încep cu data de 16 a lunii calendaristice, se propune intrarea în vigoare a Regulamentului la data de 16 ianuarie 2020, care constituie prima zi a perioadei de aplicare a rezervelor obligatorii în care băncile vor fi nevoite să se conformeze cu noul regim de menținere a rezervelor obligatorii.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi față de Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii aprobat prin HCE nr.355/2017

Capitolul I a fost completat cu o noțiune nouă – mijloace atrase supuse rezervării, iar altele au fost precizate.

Au fost completate prevederile punctelor 9 și 13 ale regulamentului astfel încât să permită formarea rezervelor obligatorii în MDL din pasivele băncilor în valute liber convertibile și stabilirea normelor rezervelor obligatorii în funcție de valuta mijloacelor din care sunt constituite rezervele obligatorii.

Au fost înserate unele precizări la punctul 15, referitor la cazurile în care se aplică norma rezervelor obligatorii egală cu 0%.

Capitolul V a fost completat cu prevederi noi care să permită instituirea regimului de “averaging” parțial de menținere a rezervelor obligatorii în valută. Totodată, Banca Națională va încheia cu băncile un acord prin care va fi împuternicită cu dreptul de a percepe mijloace bănești din conturile băncilor la BNM pentru serviciile aferente decontărilor din conturile rezervelor obligatorii în valută și pentru retragerea dobânzii plătite în plus, astfel constatată în cadrul controlului de pe teren/ din oficiu potrivit modelului din anexa nr.3 la regulament.

Capitolul X Sancțiuni și restricții din Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii aprobat prin HCE nr.355/2017 a fost substituit cu un capitol nou redenumit Capitolul X Măsuri aplicate de Banca Națională pentru încălcarea regimului rezervelor obligatorii.

În vederea ajustării la prevederile versiunii curente a planului de conturi, în anexa nr.1 a fost inserată o specificare referitor la soldul creditor al contului 2532 Datorii față de clienți privind leasingul financiar inclus în baza de calcul a rezervelor obligatorii (anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii) care va fi diminuat cu soldul debitor al contului 2534 Contra-cont Ajustarea valorii la cost amortizat a datoriei față de clienți privind leasingul financiar.

În contextul celor enumerate mai sus, rapoartele ORD 2.2A Mărimea mijloacelor atrase în lei moldovenești și în alte valute incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în lei moldovenești și ORD 2.3A Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în USD și EUR (anexele nr.2 și nr.3 la Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii) urmează a fi adaptate la modificările regulamentului referit.

Alte modificări au un caracter de precizare, inclusiv redacțională, a unor norme din regulament.

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Aprobarea proiectului nu implică cheltuieli financiare necesare pentru implementarea acestuia.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor normative în vigoare, cu care se află în conexiune, iar aprobarea acestuia nu reclamă modificarea altor acte normative.

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În temeiul art. 20 alin.(1) lit. a) din Legea 100/2017 cu privire la actele normative, la etapa inițială, pe pagina web a Băncii Naționale, a fost publicat anunțul privind inițierea elaborării proiectului. La elaborarea proiectului au fost luate în considerare unele recomandări înaintate.

 

8. Constatările expertizei anticorupție

-

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate

-

 

10. Constatările expertizei juridice

-

 

11. Constatările altor expertize

-