• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.11.2018

Proiectul hotărârii Comitetului executiv al Bancii Nationale a Moldovei CE Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la expunerile mari

09.11.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 09.11.2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la expunerile mari” (în continuare-proiectul hotărârii).

Proiectul hotărârii este inițiat în contextul Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor, care impune respectarea de către bănci a limitelor privind expunerile mari. Modalitatea de calcul al expunerilor mari, metodologia de determinare a valorii expunerilor, cerințele privind limitele maxime, condițiile de conformare cu limitele privind expunerile mari și condițiile de raportare a informațiilor privind expunerile mari sunt stabilite în proiectul hotărârii.

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii constă în perfecționarea modului de reglementare şi supraveghere a expunerilor mari asumate de o bancă.

Proiectul hotărârii este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c), art.44 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum și al art.74 din Legea nr.202/2007 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 26.11.2018, pe adresa: Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: 022822272.

Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web a Băncii Naţionale a Moldovei sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

         Proiect:

              DOC           PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la expunerile mari”

 

1. Denumirea autorului

Autorul proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei.

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la expunerile mari” (în continuare – proiect) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională Moldovei, precum și al art. 74, art.83, lit.e) și art. 101 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor.

Legea privind activitatea băncilor, precum și modificările în actele normative emise în aplicarea acesteia au drept scop consolidarea cadrului de reglementare și supraveghere bancară, prin alinierea la standardele europene. Articolul 74 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor prevede obligativitatea băncilor de a respecta limitele privind expunerile mari, stabilite prin actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei. Modalitatea de calcul al expunerilor mari, metodologia de determinare a valorii expunerilor, cerințele privind limitele maxime, condițiile de conformare cu limitele privind expunerile mari și condițiile de raportare a informațiilor privind expunerile mari la fel urmează a fi stabilite de Banca Națională a Moldovei prin acte normative.

Astfel, intrarea în vigoare a noii legi bancare a determinat necesitatea de actualizare a Regulamentului cu privire la expunerile „mari” (aprobat prin HCE nr.240 din 9.12.2013). Având în vedere faptul că noile prevederi constituie o parte semnificativă în regulament, acesta a fost expus în redacție nouă.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Proiectul transpune, parțial, articolele 387 - 403 din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 176 din 27 iunie 2013, și Regulamentul delegat (UE) nr. 1187/2014 al Comisiei din 2 octombrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru determinarea expunerii globale față de un client sau un grup de clienți aflați în legătură din punctul de vedere al tranzacțiilor cu active-suport.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul stabilește cerințe privind calculul valorii expunerii, limitele maxime admisibile ale riscului de concentrare a expunerilor băncii față de un client sau un grup de clienți aflați în legătură, ale concentrărilor în portofoliul de expuneri, precum și cerințe aferente monitorizării, administrării și raportării expunerilor mari.

Elementele noi ce fac parte din prezentul proiect sunt:

 • Definirea capitalului pe care se bazează limitele;
 • Metodele de calculare a valorilor expunerii;
 • Tratamentul tehnicilor de diminuare a riscului de credit.

Proiectul stabilește obligativitatea băncii de a dispune proceduri administrative și contabile riguroase și mecanisme adecvate de control intern pentru identificarea, administrarea, monitorizarea, raportarea și înregistrarea tuturor expunerilor mari și a modificărilor ulterioare ale acestora.

Aprobarea proiectului va contribui la limitarea concentrării riscului de credit și, prin urmare, la minimizarea pierderilor maxime pe care o bancă ar putea să le suporte în cazul în care contrapartea sau grupul de clienți aflați în legătură ar putea întâmpina dificultăți la onorarea obligațiilor în calitate de debitor.

 

5. Fundamentarea economico - financiară

Conform estimărilor preliminare, implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare suplimentare din contul bugetului de stat.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative în vigoare, care se află în conexiune, iar modificările și completările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate.
Odată cu aprobarea proiectului, se va abroga Regulamentul cu privire la expunerile „mari” (aprobat prin HCE nr.240 din 9.12.2013). Concomitent, aprobarea proiectului atrage după sine necesitatea completării Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (aprobată prin HCE nr.117 din 24.05.2018) cu rapoarte aferente expunerilor mari.

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230/2010), proiectul hotărârii este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM - www.bnm.md, la compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”.

 

8. Constatările expertizei anticorupție

Conform art.36 alin.(5) din Legea nr.100/22.12.2017 cu privire la actele normative, proiectul HCE a fost supus expertizei anticorupție în cadrul Băncii Naționale a Moldovei.