• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.05.2020

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar”

20.05.2020Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice
a proiectului de decizie


Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu  20 mai 2020, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar”  (în continuare – proiectul HCE).

Elaborarea proiectului HCE este condiționată de necesitatea reflectării în Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.335/2016, a particularităților ce țin de efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar prin intermediul aparatelor de schimb valutar, precum și a altor aspecte care vizează activitatea unităților de schimb valutar.

Beneficiarii proiectului HCE sunt unitățile de schimb valutar.

Proiectul HCE este elaborat în temeiul art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) și lit.b) și art.52 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, precum şi al capitolului V și art.67 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului HCE, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 3 iunie 2020, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822 412.

Proiectul HCE și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modificarea Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar”


1. Denumirea autorului

Autorul proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei.


2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar” (în continuare – proiectul HCE) este elaborat în temeiul art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) și lit.b) și art.52 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, precum şi al capitolului V și art.67 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară.

Elaborarea proiectului HCE este condiționată de necesitatea reflectării în Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.335/2016, a particularităților ce țin de efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar prin intermediul aparatelor de schimb valutar, precum și a altor aspecte care vizează activitatea unităților de schimb valutar.


3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Proiectul HCE nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.


4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Amendamentele la Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar au drept scop reflectarea particularităților aferente aparatelor de schimb valutar încorporate în bancomatele de tip cash-in/cash-out ale băncilor licențiate și sunt de ordin tehnic.

La începutul anului 2020 pe piața valutară a Republicii Moldova au început a fi utilizate aparate de schimb valutar incorporate în bancomatele de tip cash-in/cash-out ale băncilor licențiate, fiind o funcționalitate nouă a bancomatelor în cauză („Schimb valutar la ATM”).

În contextul utilizării acestor aparate de schimb valutar, mijloacele bănești pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice reprezintă de fapt numerarul păstrat în casetele bancomatului și care este comun pentru efectuarea tuturor operațiunilor disponibile la bancomatul în cauză. Drept urmare, în Raportul privind operațiunile efectuate (anexa nr.8 din Regulamentul nr.335/2016) la aparatul de schimb valutar incorporat în bancomatul  de tip cash-in/cash-out nu este posibil de a reflecta datele despre soldurile la începutul și sfârșitul programului de lucru, precum și sumele primite/transmise pe parcursul programului de lucru al aparatului de schimb valutar. În vederea soluționării aspectelor legate de reflectarea informației despre operațiunile efectuate la aparatul de schimb valutar, prin proiectul HCE se operează modificările corespunzătoare în raportul privind operațiunile efectuate, precum și în registrele prevăzute de regulament.

De asemenea, proiectul HCE include unele modificări care vizează documentul care, potrivit legislației fiscale, se eliberează clientului la efectuarea operaţiunilor de schimb valutar prin intermediul aparatului de schimb valutar, și anume a documentului fiscal.

Suplimentar, proiectul HCE prevede că modul de ținere (pe suport hârtie şi/sau în formă electronică) a formularelor rapoartelor și registrelor indicate la punctul 42 lit.b) – f) din regulament se stabileşte de unitatea de schimb valutar prin reglementările sale interne.

Totodată, prin proiectul HCE se fac unele precizări în privința formularelor unor documente în formă electronică care se întocmesc cu utilizarea sistemelor informatice proprii (registrele de cumpărare și de vânzare a valutei străine, registrul operațiunilor de schimb valutar revocate, raportul privind operațiunile efectuate). Astfel, unitatea de schimb valutar trebuie să asigure ca formularele în cauză să poată fi accesate în orice moment, în funcție de necesitățile acesteia sau la cererea organelor de control. De asemenea, asupra acestor formulare se aplică în mod corespunzător prevederile pct.29 subpct.2) din regulament. Totodată, proiectul HCE prevede că unitatea de schimb valutar stabilește prin reglementări interne modalitatea de identificare a persoanelor care iniţiază, dispune şi/sau aprobă introducerea informaţiei în formularele rapoartelor şi registrelor utilizate în formă electronică. Dacă în cadrul controlului pe teren organul de control solicită prezentarea pe suport hârtie a formularelor menționate, acestea se imprimă și se semnează de către persoana împuternicită (lucrătorul) a unității de schimb valutar.


5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului HCE nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.


6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul HCE este corelat cu prevederile actelor legislative/normative cu care se află în conexiune, iar modificările și completările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate, nefiind necesară elaborarea unor acte normative suplimentare pentru implementarea acestuia.


7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230/2010), proiectul hotărârii este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM - www.bnm.md, la compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”.


8. Constatările expertizei de compatibilitate:

Proiectul nu este supus expertizei de compatibilitate, deoarece nu transpune prevederile legislației UE.


9.Constatările expertizei juridice.

Potrivit art.37 alin.(5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin. (33) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, va fi solicitată o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției.


10.Constatările altor expertize

În temeiul prevederilor art.34 alin.(3) și (5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul hotărârii va fi expediat Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru avizare, expertiză economică și, respectiv, expertiză financiară.