• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.07.2019

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM pentru aprobarea Regulamentului privind publicarea informației aferentă adecvării fondurilor proprii

09.07.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 09.07.2019, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind publicarea informațiilor aferente adecvării fondurilor proprii” (în continuare - proiectul hotărârii).

Proiectul hotărârii este inițiat în contextul Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor, care prevede obligativitatea băncilor de a face publice informații referitoare cel puțin la cadrul de administrare a activității, fondurile proprii, cerințele de capital, lichiditate, expunerile la risc, amortizoarele de capital, alți indicatori-cheie, politicile interne, inclusiv politica de remunerare. Măsura și condițiile de publicare a informației menționate sunt stabilite în proiectul hotărârii.

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova, precum și utilizatorii informației publicate.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii constă în asigurarea disciplinei și transparenței pieței.

Proiectul hotărârii este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.27 alin.(1) lit. c), art.44 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum și al art.91 alin.(1) și (3), art.92 alin.(2) din Legea nr.202/2007 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 26.07.2019, pe adresa: Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: 022822272.

Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:     PDF     DOC


Tabele de concordanță:

     PDF     DOC

     PDF     DOC

     PDF     DOC

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea Regulamentului privind publicarea informațiilor aferente adecvării fondurilor proprii

 

1. Denumirea autorului

Autorul proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei.

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind publicarea informațiilor aferente adecvării fondurilor proprii” (în continuare – proiectul regulamentului) este elaborat în temeiul art.27 lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum și al art.91 alin.(1) și (3), art.92 alin.(2) din Legea nr.202/2007 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

Astfel, art. 91 și 92 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor prevăd obligativitatea băncilor de a face publice informații referitoare cel puțin la cadrul de administrare a activității, fondurile proprii, cerințele de capital, lichiditate, expunerile la risc, amortizoarele de capital, alți indicatori-cheie, politicile interne, inclusiv politica de remunerare. Măsura și condițiile de publicare a informației menționate sunt determinate în proiectul regulamentului.

Proiectul regulamentului este parte componentă a pachetului de regulamente elaborat de Banca Națională a Moldovei în cadrul proiectului TWINNING în vederea transpunerii Directivei 2013/36/EU și Regulamentului 575/2013, prin care în Uniunea Europeană a fost pus în aplicare cadrul internațional de reglementare Basel III.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Proiectul regulamentului este elaborat în contextul executării angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană (ANEXA XXVIII-A NORME APLICABILE SERVICIILOR FINANCIARE) și transpune, parțial, următoarele acte ale Uniunii Europene:

 • Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 176 din 27 iunie 2013, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) 2017/2395 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 (art.432 – 453);
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1423/2013 al Comisiei din 20 decembrie 2013 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la cerințele de publicare a informațiilor privind fondurile proprii pentru instituții în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 355 din 31 decembrie 2013 (art. 1 – 4);
 • Regulamentul delegat (UE) 2015/1555 al Comisiei din 28 mai 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru publicarea de informații în legătură cu respectarea de către instituții a cerinței privind amortizorul anticiclic de capital în conformitate cu articolul 440 (Text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 244 din 19 septembrie 2015 (art. 1 – 3).

Pentru proiectul regulamentului au fost elaborate tabele de concordanță în care a fost analizat gradul de transpunere a prevederilor actelor Uniunii Europene menționate. Tabelele de concordanță vor fi actualizate, la necesitate, conform variantei definitive a proiectului.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul regulamentului stabilește cerințele de publicare a informațiilor referitoare la cadrul de administrare a activității, fondurile proprii, cerințele de capital, lichiditate, expunerile la risc, amortizoarele de capital, alți indicatori-cheie, politicile interne, inclusiv politica de remunerare. Aceste cerințe se referă la conținutul minim al informației care necesită a fi publicată, periodicitatea și forma de publicare.

Băncile sunt obligate să publice informațiile prevăzute de proiectul regulamentului, cu excepția informațiilor nesemnificative, informațiilor considerate ca fiind proprietate sau confidențiale, determinate astfel conform criteriilor stabilite în regulament.

Informația menționată se va publica, cel puțin anual, sub forma unui raport. Publicarea informației conform proiectului regulamentului nu anulează obligativitatea băncilor de a dezvălui informația prevăzută în alte acte aferente publicării informației.

Aprobarea proiectului va contribui la asigurarea disciplinei și transparenței pieței.

 

5. Fundamentarea economico – financiară

Conform estimărilor preliminare, implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare suplimentare din contul bugetului de stat.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative în vigoare, care se află în conexiune, iar prevederile proiectului regulamentului nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative în vigoare.

Odată cu aprobarea proiectului, vor fi operate unele modificări în Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informației aferente activităților lor (aprobat prin HCE nr.240 din 9.12.2013)

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230/2010), proiectul hotărârii este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM - www.bnm.md, la compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”.

 

8. Constatările expertizei de compatibilitate

În temeiul prevederilor Legii nr. 100/2017 (art. 36), proiectul hotărârii și tabele de concordanță vor fi expediate Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.

 

9. Constatările expertizei juridice

Potrivit art.37 alin. (5) din Legea nr.100/22.12.2017, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin. (33) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, va fi solicitată o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției.

 

10. Constatările altor expertize

În temeiul prevederilor Legii nr. 100/2017 (art. 32 alin. (2), art.34 alin. (5) și (6)), proiectul hotărârii va fi expediat spre avizare Consiliului Concurenței, Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru avizare, expertiză economică și, respectiv, expertiză financiară.

În temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 100 /2017, proiectul hotărârii va fi expediat spre avizare Comisiei Naționale a Pieței Financiare.