• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.04.2020

Proiectul hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modificarea Normelor cu privire la evaluarea activelor acceptate de Banca Națională a Moldovei ca garanții la acordarea creditelor băncilor”

29.04.2020Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice
a proiectului de decizie


Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 29.04.2020, consultarea publică a proiectului de hotărâre a Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Normelor cu privire la evaluarea activelor acceptate de Banca Națională a Moldovei ca garanții la acordarea creditelor băncilor”.

Elaborarea și adoptarea proiectului de hotărâre este determinată de necesitatea actualizării cadrului de reglementare privind evaluarea activelor acceptate de Banca Națională drept garanții pentru operațiunile sale de creditare, urmare aprobării, prin Hotărârea Comitetului executiv nr.343/2019, a Regulamentului cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență.

Prevederile de bază ale proiectului se referă la ajustarea unor norme existente și la stabilirea modalității de evaluare a unor categorii de active eligibile pentru asistența de lichiditate în situații de urgență, în particular a creanțelor pecuniare și a obligațiunilor municipale / corporative, precum și a nivelurilor marjelor de ajustare a valorii acestor active (haircut).

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile din Republica Moldova.

Impactul scontat al proiectului de decizie este asigurarea stabilității sistemului financiar.

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.a) și lit.e), art.11 alin.(1), art.15, art.18 alin.(1), art.181 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

Recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi comunicate până pe data de 13.05.2020 pe adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, MD-2005 sau, în format electronic, pe adresa: Daniel.Savin@bnm.md sau Valentina.Salogub@bnm.md

Proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Normelor cu privire la evaluarea activelor acceptate de Banca Națională a Moldovei ca garanții la acordarea creditelor băncilor” și nota informativă sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md compartimentul Legislație / Transparența decizională și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru, nr.1, mun. Chișinău, MD-2005.

 

Proiect:

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modificarea Normelor cu privire la evaluarea activelor acceptate de
Banca Națională a Moldovei ca garanții la acordarea creditelor băncilor”


1. Denumirea autorului

Autor al proiectului de hotărâre este Banca Națională a Moldovei, ceea ce corespunde art.11 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.16 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.


2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Prin Hotărârea nr.343/2019, în vigoare din 30.06.2020, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a aprobat Regulamentul cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență (în continuare - regulament).

Potrivit regulamentului, Banca Națională poate accepta în calitate de garanții la acordarea asistenței de lichiditate în situații de urgență următoarele categorii de active eligibile:

 1. valori mobiliare de stat emise de Guvernul Republicii Moldova;
 2. certificate ale Băncii Naționale a Moldovei;
 3. depozite și alte conturi la Banca Națională, inclusiv rezervele obligatorii în valută străină menținute în volum neschimbat sau depozite și alte conturi la o bancă acceptată de Banca Națională, reprezentând orice fel de active pe care Banca Națională le poate cumpăra, vinde și negocia;
 4. creanțe pecuniare, cu excepția creanțelor asupra persoanelor afiliate băncii;
 5. valori mobiliare corporative admise spre tranzacționare pe piața reglementată și/sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare (MTF);
 6. alte active financiare stabilite de Banca Națională prin decizia Comitetului executiv.

Astfel, aprobarea regulamentului a determinat necesitatea modificării Normelor cu privire la evaluarea activelor acceptate de Banca Națională a Moldovei ca garanții la acordarea creditelor băncilor, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv nr.211/2019, pentru a stabili modalitatea de evaluare a creanțelor pecuniare și a valorilor mobiliare corporative și nivelurile marjelor de ajustare a valorii acestor active (haircut).


3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Prezentul proiect nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.


4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul hotărârii este elaborat în scopul actualizării cadrului de reglementare al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la evaluarea activelor acceptate drept garanții la acordarea creditelor / asistenței de lichiditate în situații de urgență.

Potrivit proiectului hotărârii:

 • activele tranzacționabile eligibile pentru garantarea creditelor / asistenței de lichiditate în situații de urgență sunt repartizate în una dintre cele trei categorii de marjă de ajustare a valorii stabilite, pe baza tipului de emitent și al tipului de activ, și anume:
  în categoria I – valorile mobiliare de stat și certificatele Băncii Naționale a Moldovei;
  în categoria II – obligațiunile emise de autoritățile administrației publice locale (obligațiuni municipale);
  în categoria III -  obligațiunile emise de societăți comerciale (obligațiuni corporative);
 • nivelurile marjelor de ajustare a valorii pentru activele tranzacționabile se stabilesc în intervalul de 2,0% – 45,0% în funcție de scadența reziduală a acestora și de categoria în care sunt incluse;
 • pentru garantarea asistenței de lichiditate în situații de urgență se vor accepta obligațiuni municipale și corporative emise cu acoperire conform Legii nr.171/2012 privind piața de capital;
 • pentru obligațiunile municipale și corporative Banca Națională stabilește piața cea mai reprezentativă pentru prețul care va fi utilizat în determinarea valorii de piață a acestora, iar în absența unui preț de piață reprezentativ, stabilește și utilizează un preț teoretic;
 • nivelurile marjelor de ajustare a valorii creanțelor pecuniare se stabilesc în intervalul de 30,0%-80,0% în funcție de tipul debitorului creanței, scadența reziduală și tipul garanției creanței;
 • pentru creanțele pecuniare asupra societăților nefinanciare sau asupra entităților din sectorul public garantate cu garanții ale băncilor de dezvoltare multilaterală sau ale organizațiilor internaționale se stabilește o marjă de ajustare a valorii de 10,0%.
 • valoarea ajustată a creanțelor pecuniare se determină în baza valorii nerambursate (soldului) acestora, la care se aplică nivelul de haircut corespunzător.


5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului nu necesită cheltuieli financiare și nu va avea impact asupra bugetului public național.


6. Modul de încorporare a actului normativ în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu actele normative superioare întru executarea cărora a fost elaborat și nu necesită aprobarea sau modificarea altor acte normative pentru a fi implementat. 


7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În conformitate cu Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și Regulamentul privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei, aprobat prin HCA al BNM nr.230 din 18.11.2010, proiectul hotărârii și nota informativă la acesta sunt plasate spre consultare publică pe pagina web a Băncii Naționale www.bnm.md,  la compartimentul Legislație/Transparența decizională. Concomitent, au fost expediate scrisori de informare tuturor părților interesate identificate.


8. Constatările expertizei anticorupție

Potrivit art.35 alin.(5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, expertiza anticorupție a proiectului hotărârii a fost efectuată de autorul proiectului în conformitate cu Metodologia de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte normative departamentale, aprobată prin Hotărârea Colegiului Centrului Național Anticorupție nr.6/2017, iar factori și riscuri de corupție nu au fost identificați.

În temeiul art.35 alin.(5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative și art.28 din Legea integrității nr.82/2017, proiectul a fost remis și Centrului Național Anticorupție.


9. Constatările expertizei de compatibilitate

Proiectul nu a fost supus expertizei de compatibilitate, deoarece nu transpune prevederile legislației Uniunii Europene.


10. Constatările expertizei juridice

Potrivit art.37 alin. (5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative și art.11 alin.(32) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, în temeiul art.11 alin.(33) din Legea nr.548/1995, a fost solicitată o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției.


11. Constatările altor expertize

În conformitate cu Legea nr.100/2017 (art. 32 alin. (2), art.34 alin. (3) și (5)), proiectul hotărârii a fost expediat spre avizare Consiliului Concurenței, Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru expertiză financiară și, respectiv, expertiză economică.

În temeiul art.32 alin.(1) din Legea nr.100/2017, proiectul hotărârii a fost expediat spre avizare Comisiei Naționale a Pieței Financiare.


Guvernatorul
Băncii Naționale a Moldovei

Octavian ARMAȘU