• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
16.09.2019

Proiectul hotărârii Comitetului executiv al BNM „Privind modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

16.09.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie


Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 16.09.2019, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea modificărilor unor acte normative ale Băncii Națională a Moldovei” (în continuare-proiectul hotărârii).

Proiectul hotărârii este inițiat în contextul Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor, care impune respectarea de către bănci a limitelor privind expunerile mari. Proiectul hotărârii are ca scop liberalizarea plasărilor în băncile cu rating ridicat și limitarea riscului de concentrare în țările cu rating scăzut.

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile licențiate din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii constă în perfecționarea modului de reglementare şi supraveghere a expunerilor mari asumate de o bancă prin stabilirea unor cerințe mai restrictive pentru expunerile față de băncile din țările cu risc sporit.

Proiectul hotărârii este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c), art.44 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum și al art.67 și art.74 din Legea nr.202/2007 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 30.septembrie 2019, pe adresa: bd.Grigore Vieru nr.1, MD 2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: 022822272.

Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD 2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:       PDF       DOC

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea modificărilor unor acte normative ale Băncii Națională a Moldovei”


1. Denumirea autorului

Banca Națională a Moldovei

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea modificărilor unor acte normative ale Băncii Națională a Moldovei” (în continuare – proiect) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională Moldovei, precum și al art. 74 și art. 101 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor.

Regulamentul cu privire la expunerile mari (aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.109/2019), elaborat în baza art.74 din Legea nr. 202/2017 stabilește modalitatea de calcul al expunerilor mari, metodologia de determinare a valorii expunerilor, cerințele privind limitele maxime, condițiile de conformare cu limitele privind expunerile mari, precum și unele exceptări de la limitele maxime.

În vederea minimizării riscurilor asumate de către băncile autohtone față de băncile corespondente situate în alte țări, în cadrul proiectului a fost perfecționat mecanismul de aplicare a limitelor față de expunerile mari în funcție de ratingul atribuit contrapărții respective.

 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul detaliază cerințele privind unele exceptări de la limitele stabilite pentru expunerile mari ale băncilor autohtone sub formă de creanțe față de alte bănci, inclusiv mijloace bănești înregistrate în conturile „Nostro”, plasări în bănci (inclusiv mijloacele plasate overnight) și credite overnight acordate băncilor în funcție de nivelul de risc, atribuit băncilor respective.

Astfel, expunerile menționate față de băncile cu rating de risc scăzut (nivelul 2 de calitate a creditului), atribuit de către o agenție de evaluare a riscului de credit (ECAI), vor fi excluse integral din limitele stabilite prin Regulamentul nr.109/2019. Expunerile față de băncile cărora le este atribuit nivelul 3 de calitate a creditului vor fi excluse din limită în proporție de 50%, cu condiția ca banca respectivă să fie situată într-o țară care aplică cerințe de supraveghere şi reglementare prudențială cel puțin echivalente cu cele aplicate în Republica Moldova.

Concomitent, expunerile față de băncile care se află într-o țară care nu aplică cerințe de supraveghere şi reglementare prudențială cel puțin echivalente cu cele aplicate în Republica Moldova și care dețin o evaluare a creditului efectuată de o ECAI, de nivelul 3 de calitate a creditului sau inferior, precum și expunerile față de băncile care nu dețin o evaluare a ECAI nu trebuie să depășească, cumulativ, 30% din capitalul eligibil al băncii.

Aprobarea modificărilor respective va contribui la limitarea concentrării riscului de credit față de băncile cu un grad de risc sporit și, prin urmare, la minimizarea pierderilor maxime pe care o bancă ar putea să le suporte în cazul unor astfel de expuneri.

De relatat că operarea modificărilor în Regulamentul nr.109/2019 impune efectuarea ajustărilor de rigoare în Regulamentul cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 111/2018.

Concomitent, includerea limitei noi atrage după sine necesitatea modificării Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.117/2018, prin includerea a două poziții noi în anexa 11, Raportul C26.00 - Limitele maxime admisibile (Limite LE).

 

4. Fundamentarea economico - financiară

Conform estimărilor preliminare, implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare suplimentare din contul bugetului de stat.

 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative în vigoare care se află în conexiune, iar modificările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate.

 

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230/2010), proiectul hotărârii este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM - www.bnm.md, la compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”.

 

7. Constatările expertizei anticorupție

Conform art.36 alin.(5) din Legea nr.100/22.12.2017 cu privire la actele normative, proiectul HCE a fost supus expertizei anticorupție în cadrul Băncii Naționale a Moldovei, potrivit căreia proiectul nu conține factori și riscuri de corupție.

 

8. Consultările altor expertize

În temeiul prevederilor Legii nr.100/2017 (art. 32 alin. (2), art.34 alin. (5) și (6)), proiectul hotărârii va fi expediat spre avizare Consiliului Concurenței, Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru avizare, expertiză economică și, respectiv, expertiză financiară.


Guvernatorul
Băncii Naționale a Moldovei

OCTAVIAN ARMAȘU

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).