• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
13.12.2023

Proiectul HCEal BNM „Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 27 decembrie 2023)

13.12.2023Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie


Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 13 decembrie 2023, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere” (în continuare – proiectul hotărârii), având drept scop includerea unui raport nou „C 66.01 Benzi de scadență”, conform căruia băncile vor raporta lunar lichiditatea pe benzi de scadență.

Proiectul hotărârii a fost elaborat în temeiul art.27 alin.(1) lit. c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, și art. 84 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

Proiectul transpune art. 18 alin. (1) lit. (c), anexele XXII și XXIII din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/451 AL COMISIEI din 17 decembrie 2020 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 și este elaborat în baza celor mai bune practici europene.

Raportul „C 66.01 Benzi de scadență” inclus în proiect se adresează băncilor și va fi utilizat la evaluarea lichidității băncii în cazul acordării asistenței de lichiditate în situații de urgență. Altfel menționat, acest raport reprezintă un instrument de monitorizare de către Banca Națională a Moldovei a decalajelor dintre intrările și ieșirile contractuale de lichiditate ale băncii pentru intervale de timp definite. Instrumentul de monitorizare reprezentat de benzile de scadență acoperă fluxurile contractuale și ieșirile contingente. Introducerea noului instrument de supraveghere a lichidității (lichidității pe benzi de scadență) va permite supraveghetorilor să monitorizeze mai calitativ lichiditatea băncilor.

Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 27 decembrie 2023 la adresa electronică: reglementare@bnm.md, comunicate la numerele de telefon (022) 822-225 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.

Proiectul hotărârii și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1,  MD-2005, mun. Chișinău.

 

 

Proiect:

 

Tabelul de concordanță:

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere”

 

1. Denumirea autorului:

Banca Națională a Moldovei (în particular Departamentul reglementare și autorizare)


2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite:

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere” (în continuare – proiectul hotărârii) este elaborat în temeiul art.27 alin.(1) lit. c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, art. 84 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

În cadrul procesului de supraveghere și evaluare a activității băncilor (SREP) sunt analizați factorii de risc pentru lichiditatea băncii în baza raportului ILAAP care conține informații cu privire la lichiditatea băncilor, însă acest raport este unul cu o periodicitate anuală. În aceste condiții a apărut necesitatea evaluării de către supraveghetori a abilității băncii de a acoperi ad hoc nevoile de numerar în condiții de nesiguranță economică, când deponenții pot ridica mai mult numerar decât de obicei. Astfel, monitorizarea lichidității băncilor și prevenirii riscurilor de lichiditate în acest sens necesită o raportare de către bănci a unei informații mai frecvente și mai granulate a intrărilor și ieșirilor de lichiditate pe benzi de scadență.

În acest scop, a fost elaborat raportul C 66.01 Benzi de scadență, conform căruia băncile vor raporta lunar lichiditatea pe benzi de scadență. Acest raport reprezintă un instrument de monitorizare de către BNM a decalajelor dintre intrările și ieșirile contractuale de lichiditate ale băncii pentru intervale de timp definite. Instrumentul de monitorizare reprezentat de benzile de scadenţă acoperă fluxurile contractuale și ieșirile contingente.

Totodată, menționăm că raportul C 66.00 Benzi de scadență, conform celor mai bune practici europene, se utilizează la evaluarea lichidității băncii în cazul acordării asistenței de lichiditate în situații de urgență.

Introducerea noului instrument de supraveghere a lichidității (lichiditatea pe benzi de scadență) va permite BNM să monitorizeze mai eficient lichiditatea băncilor. În acest scop, se introduc modificări în Instrucțiunea nr.117/2018 cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere.


3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene:

Proiectul transpune art. 18 alin. (1) lit. (c), anexele XXII și XXIII din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/451 AL COMISIEI din 17 decembrie 2020 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.


4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi:

Proiectul prevede introducerea unui raport nou C 66.01 Benzi de scadență, precum și modul de completare a acestuia.  Modul de completare a raportului cuprinde referințe juridice, precum și informații detaliate cu privire la datele care urmează să fie raportate în formular.

Formularul C 66.01 Benzi de scadență este un instrument de monitorizare suplimentară a lichidității, care va contribui la menținerea unui nivel adecvat de active lichide.  Raportarea se va efectua pe 21 de benzi de scadență (de la scadența overnight până la scadența de peste 5 ani a fluxurilor contractuale), care ar putea fi grupate după cum urmează:
- de la fluxuri overnigt la maximum 7 zile (7 benzi de scadență);
- fluxuri peste 7 zile la maximum 12 luni (11 benzi de scadență);
- fluxuri peste 12 luni la maximum 5 ani și peste 5 ani (3 benzi de scadență).

Se raportează:
- ieșirile (cuantumul total al ieșirilor de numerar);
- intrările (sume de primit de către bancă și instrumente care ajung la scadență);
- capacitatea de compensare (informaţii despre evoluţia deţinerilor de active, cu diferite grade de lichiditate ale băncii);
- contingențe (informaţii cu privire la ieșirile contingente);
- elemente memorandum (ieșiri /intrări intragrup, active eligibile la banca centrală, ieșiri comportamentale din depozite, intrări comportamentale din credite și avansuri și retrageri comportamentale din facilităţi angajate).

Aprobarea proiectului va contribui la raportarea uniformă și oportună de către bănci a informației privind lichiditatea pe benzi de scadență și monitorizarea mai eficientă de către supraveghetori a lichidității băncilor.


5. Fundamentarea economico-financiară:

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din bugetul de stat.


6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare:

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative în vigoare care se află în conexiune, iar modificările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate.


7. Avizarea și consultarea publică a proiectului:

În scopul respectării Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și a Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei, proces-verbal nr.230/2010, proiectul hotărârii este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM (www.bnm.md),  în compartimentul „Legislație", rubrica „Transparența decizională".


8. Constatările expertizei anticorupție:

Conform art.35 alin.(5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul hotărârii a fost supus expertizei anticorupție în cadrul Băncii Naționale a Moldovei, în urma căreia factori și riscuri de corupție nu au fost identificate.


9. Consultările expertizei de compatibilitate:

În temeiul prevederilor Legii nr. 100/2017 (art. 36), proiectul hotărârii și tabelul de concordanță vor fi expediate Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.


10. Constatările expertizei juridice:

Potrivit art.37 alin. (5) din Legea nr.100/22.12.2017, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin. (33) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, va fi solicitată o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției.


11. Consultările altor expertize:

În temeiul prevederilor Legii nr.100/2017 (art. 32 alin. (2), art.34 alin. (5) și (6)), proiectul hotărârii va fi expediat Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru efectuarea expertizei economice și financiare.

În temeiul prevederilor art.32 alin. (1) din Legea nr.100/2017, proiectul hotărârii va fi expediat spre avizare Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

 

 

Proiectul dat se află în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor primite de la părțile interesate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).