• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
06.09.2021

Situația financiară a sectorului bancar pentru semestrul I 2021Pe parcursul semestrului I al anului 2021, Banca Națională a Moldovei (BNM) a continuat procesul de supraveghere prudențială a băncilor din Republica Moldova, urmărind respectarea cerințelor legale, în vederea prevenirii și limitării riscurilor specifice activității bancare.

La situația din 30.06.2021, în Republica Moldova activau 11 bănci licențiate de Banca Națională a Moldovei. B.C. „ENERGBANK” S.A. era supravegheată în cadrul regimului de intervenție timpurie aplicat la data de 11.01.2019, ca urmare a constatării unui grup de persoane acționând concertat care a achiziționat și poseda o deținere calificată în capitalul social al băncii în mărime de 52,55% fără aprobarea prealabilă scrisă a BNM. Ulterior, prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM din 09.04.2021 a fost prelungită perioada de desemnare a administratorilor temporari ai B.C. „ENERGBANK" S.A. până la data de 29.10.2021.

Pe parcursul semestrului I al anului 2021 nu au fost înregistrate modificări semnificative în structura acționariatului băncilor licențiate din Republica Moldova.

Semestrul I al anului 2021 se caracterizează prin creșterea activelor, creditelor, depozitelor persoanelor fizice, fondurilor proprii. Sectorul bancar dispune de un nivel înalt de lichiditate. Profitul obținut în semestrul I al anului 2021 a înregistrat o creștere față de perioada similară a anului precedent. Totodată, comparativ cu finele anului precedent, s-au diminuat depozitele persoanelor juridice, iar calitatea portofoliului de credite a înregistrat o înrăutățire ușoară.


Situația financiară a sectorului bancar și conformarea cu reglementările prudențiale

La 30.06.2021, situația din sectorul bancar, reflectată în baza rapoartelor prezentate de către bănci, a înregistrat următoarele tendințe:


Activele și obligațiunile

Activele totale au constituit 109,7 miliarde lei, majorându-se pe parcursul semestrului I al anului 2021 cu 5,7% (5,9 miliarde lei).

În structura activelor, ponderea cea mai mare a revenit articolului din bilanț „Credite și avansuri la cost amortizat”, care a constituit 44,3% (48,6 miliarde lei), fiind în creștere cu 1,0 puncte procentuale (p.p.). Ponderea investițiilor băncilor în valorile mobiliare de stat și în certificatele Băncii Naționale (CBN) a constituit 19,3% (21,2 miliarde lei), fiind în creștere cu 1,6 p.p. Ponderea mijloacelor la BNM a constituit 18,5% (20,3 miliarde lei), fiind în descreștere cu 3,2 p.p. Restul activelor, care constituie 17,9% (19,6 mil. lei), sunt menținute de către bănci în alte bănci, în numerar, imobilizări corporale, imobilizări necorporale etc. și ponderea acestora s-a majorat cu 0,6 p.p. față de sfârșitul anului precedent.

Soldul brut (prudențial) al creditelor a constituit 45,5% din totalul activelor sau 49,9 miliarde lei, majorându-se pe parcursul perioadei analizate cu 9,4% (4,3 miliarde lei). Totodată, volumul creditelor noi acordate pe parcursul semestrului I al anului 2021 s-a majorat cu 39,8% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cele mai mari creșteri ale portofoliului de credite au fost consemnate la creditele de consum – cu 19,5% (1,5 miliarde lei) și la credite  acordate pentru procurarea/construcția imobilului – cu 18,1% (1,4 miliarde lei).

Pe parcursul perioadei de referință, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în totalul creditelor s-a majorat nesemnificativ cu 0,1 p.p., constituind 7,5% la 30.06.2021, indicatorul menționat variind de la 2,5% până la 13,7%, în funcție de bancă.

Totodată, creditele neperformante în valoare absolută au crescut cu 11,0% (370,1 milioane lei), constituind 3,7 miliarde lei.

În perioada analizată s-a diminuat nesemnificativ și ponderea creditelor expirate în totalul creditelor, de la 4,5% până la 3,9%.

Totodată, în perioada de referință s-a înregistrat creșterea soldului depozitelor. Conform rapoartelor prudențiale, acesta s-a majorat cu 3,3 miliarde lei sau cu 4,1%, constituind 82,9 miliarde lei (depozitele persoanelor fizice au constituit 65,2% din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice – 34,6% și depozitele băncilor – 0,2%). Un impact asupra majorării soldului depozitelor l-a avut creșterea soldului depozitelor persoanelor fizice cu 3,3 miliarde lei (6,5%), până la 54,1 miliarde lei. Concomitent, soldul depozitelor persoanelor juridice a descrescut cu 3,2 milioane lei (0,01%), până la 28,7 miliarde lei, iar a depozitelor băncilor - cu 13,8 milioane lei (9,3%) până la 134,1 milioane lei.

În totalul depozitelor, 58,7% au revenit depozitelor în lei, soldul majorându-se cu 2,4 miliarde lei (5,1%) comparativ cu sfârșitul anului precedent și a constituit 48,7 miliarde lei la 30.06.2021. Depozitele în valută au constituit 41,3% din totalul depozitelor, soldul acestora s-a majorat pe parcursul perioadei de referință cu 930,9 milioane lei (2,8%), alcătuind 34,2 miliarde lei (atragerea depozitelor în valută - echivalentul a 202,1 milioane lei, reevaluarea totală a depozitelor în valută + 713,5 milioane lei).


Veniturile și rentabilitatea

La 30.06.2021, profitul în sistemul bancar a însumat 941,7 milioane lei, majorându-se cu 34,0% (238,9 milioane lei) comparativ cu perioada similară a anului precedent.

 • Majorarea profitului este determinată, în mare parte, de majorarea veniturilor neaferente dobânzilor cu 15,4% (232,9 milioane lei), preponderent, ca urmare a majorării veniturilor din onorarii și comisioane. Totodată, s-au majorat veniturile din dobânzi cu 8,5% (181,6 milioane lei).
 • Totodată, a fost înregistrată diminuarea cheltuielilor cu dobânzile cu 13,9% (96,9 milioane lei), ca urmare a micșorării ratei medii la depozitele în moneda națională de la 4,39% la 30.06.2020 până la 3,70% la 30.06.2021 și respectiv în valută  de la 0,88% până la 0,56%. Cheltuielile neaferente dobânzilor s-au majorat cu 12,1% (272,6 milioane lei), în principal, ca urmare a majorării cheltuielilor administrative.

Veniturile totale au constituit 4,1 miliarde lei, majorându-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 414,6 milioane lei (11,3%), dintre care veniturile din dobânzi au constituit 57,1% (2,3 miliarde lei), iar veniturile neaferente dobânzilor – 42,9% (1,7 miliarde lei). Concomitent, cheltuielile totale au constituit 3,1 miliarde lei, majorându-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 175,7 milioane lei (6,0%). Cheltuielile cu dobânzile au constituit 19,2% (599,3 milioane lei) din totalul cheltuielilor, iar cheltuielile neaferente dobânzilor – 80,8% (2,5 miliarde lei) din totalul cheltuielilor.

La 30.06.2021, rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului au constituit 1,7% şi, respectiv, 10,2%, fiind în creștere cu 0,2 p.p. și, respectiv, cu 1,5 p.p. comparativ cu sfârșitul anului precedent.


Conformarea cu cerințele prudențiale

Pe parcursul semestrului I al anului 2021, băncile au continuat să mențină indicatorii lichidității la un nivel înalt.

Astfel, valoarea indicatorului lichidității pe termen lung (principiul I al lichidității) a constituit 0,7 (limita ≤1), fiind la același nivel comparativ cu finele anului 2020.

Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidității) a constituit 49,9% (limita ≥20%), aproape jumătate din activele sectorului bancar fiind concentrate în active lichide. Cele mai mari ponderi în activele lichide le dețin depozitele la BNM – 37,2%, valorile mobiliare lichide – 35,3% și mijloacele interbancare nete – 15,7%. Pe parcursul semestrului I al anului 2021, ponderea depozitelor la BNM s-a diminuat cu 6,2 p.p. Totodată, a crescut ponderea valorilor mobiliare lichide cu 4,2 p.p. și ponderea mijloacelor interbancare nete - cu 1,6 p.p.

Principiul III al lichidității, care reprezintă raportul dintre lichiditatea efectivă ajustată și lichiditatea necesară pe fiecare bandă de scadență și care nu trebuie să fie mai mic de 1 pe fiecare bandă de scadență, a fost respectat de toate băncile.

Indicatorul privind acoperirea necesarului de lichiditate pe sector a constituit 309,3% (limita ≥ 70% - începând cu 1 ianuarie 2021) și a variat de la 93,7% până la 990,1%. În prezent toate băncile se conformează prevederilor respective.

Conform rapoartelor prezentate de bănci la situația din 30.06.2021, rata fondurilor proprii totale pe sectorul bancar a înregistrat valoarea de 26,6%, fiind în scădere cu 0,7 p.p. față de finele anului precedent și a variat între 19,3% și 46,1%. Toate băncile au respectat indicatorul „Rata fondurilor proprii totale” (≥10%).

De asemenea, toate băncile au respectat cerința indicatorului „Rata fondurilor proprii totale” luând în considerare amortizoarele de capital. Totodată, la două bănci (la situația din 31.03.2021 - o bancă și la situația din 30.04.2021, la situația din 31.05.2021 - o bancă) rata fondurilor proprii totale, inclusiv cu amortizoarele a fost mai mică decât cerința OCR. În conformitate cu Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr. 91 din 03.04.2020, utilizarea temporară a amortizorului de conservare a capitalului nu se consideră a fi o încălcare. La situația din 30.06.2021, fondurile proprii totale au constituit 14,3 miliarde lei și au înregistrat o creștere de 4,7% (639,7 milioane lei), în special ca urmare a includerii de către unele bănci, în calculul fondurilor proprii a profitului eligibil.

La situația din 30.06.2021, băncile au respectat indicatorii prudențiali cu privire la expunerile mari și expunerile față de persoanele lor afiliate.

Totodată, la o bancă raportul dintre indicatorul aferent valorii agregate a expunerilor din credite față de clienți sau un grup de clienți aflați în legătură, care constituie după mărime primele zece expuneri din credite, și portofoliul total de credite este mai mare decât limita prudențială de 30%. Având în vedere că banca respectă cerința suplimentară de fonduri proprii pentru excedentul respectiv, depășirea limitei de 30% nu constituie o încălcare.


Dezvoltarea cadrului legislativ național și armonizarea acestuia cu legislația UE

Pe parcursul semestrului I al anului 2021, în scopul aplicării prevederilor Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor, Banca Națională a Moldovei:

 • a operat modificări la Regulamentul nr.127/2013 cu privire la deținerile în capitalul social al băncii și la Regulamentul nr.292/2018 cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii, al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare.
  Aceste modificări vizează modalitatea de obținere a aprobărilor BNM pentru achiziționarea acțiunilor unei bănci sau pentru numirea de către bancă a membrilor organului de conducere al băncii, a conducătorilor sucursalei băncii din alt stat și a persoanelor care dețin funcții-cheie. Astfel, aprobările respective pot fi obținute  nu doar pe suport de hârtie, dar și în formă electronică, prin intermediul portalului WEB al Sistemului informatic al BNM;
 • a operat modificări la Regulamentul nr. 322/2018 privind cadrul de administrare a activității băncilor.
  Aceste modificări au fost condiționate de necesitatea stabilirii unui cadru normativ comprehensiv pentru implementarea procesului de evaluare a adecvării lichidității interne în bănci (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process, ILAAP),  stabilirii prevederilor aferente  metodologiei de calcul privind modificările potențiale ale valorii economice a băncii ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii (IRRBB), precum și  stabilirii modalității de informare a Băncii Naționale a Moldovei cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor;
 • totodată, în luna mai 2021, au intrat în vigoare amendamentele care vizează modalitatea de obținere în formă electronică prin intermediul portalului WEB al  Sistemului informatic al BNM, a aprobărilor BNM pentru achiziționarea acțiunilor unei bănci și pentru numirea de către bancă a membrilor organului de conducere al băncii, a conducătorilor sucursalei băncii din alt stat și a persoanelor care dețin funcții-cheie.

Alinierea legislației bancare a Republicii Moldova la standardele internaționale prin perfecționarea mecanismelor cantitative și calitative de administrare a băncilor contribuie la promovarea unui sector bancar sigur și stabil, la creșterea transparenței, încrederii și atractivității sectorului bancar autohton pentru potențialii investitori și creditori ai băncilor, precum și pentru clienți, inclusiv deponenți, de asemenea, la dezvoltarea noilor produse și servicii financiare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).