• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.08.2018

Raportul asupra inflației nr. 3, 2018 

Raport asupra inflației nr. 3, august 2018

Prezentare

Discurs

 

Sumar

Noua rundă de prognoză a inflației pe termen mediu (opt trimestre) a fost elaborată în baza analizei macroeconomice actualizate și a asumărilor aferente acesteia, luând în calcul evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, inclusiv dinamica consumului populației, remiterilor, indicatorilor pieței valutare, indicilor bursieri la materii prime și resurse energetice, precum și modificarea condițiilor de comerț extern și intern.

Rata anuală a inflației va avea o traiectorie descendentă plasându-se sub nivelul intervalului de variație în următoarele trei trimestre și va atinge nivelul minim de 1.9% în trimestrul IV 2018. Ulterior, traiectoria se va inversa și inflația va crește (6.5% în trimestrul III 2019), revenind în interiorul acestuia în trimestrul II 2019. Inflația de bază va înregistra o traiectorie similară, fiind influențată, în mare parte, de factori ai ofertei. Ritmul de creștere a prețurilor la produsele alimentare se va micșora în anul 2018, cu inversarea trendului în a doua jumătate a anului viitor. Ritmul anual al prețurilor reglementate va scădea în trimestrul curent până la nivelul de -4.4%, însă, ulterior, va accelera, depășind nivelul de 10% în a doua jumătate a anului 2019. După creșterea din trimestrul curent, ritmul anual de creștere a prețurilor la combustibili va avea o traiectorie descendentă pe întreaga perioadă de prognoză.

Cererea agregată va rămâne temperată pe parcursul perioadei de prognoză, urmare a persistenței condițiilor monetare și fiscale restrictive din anul viitor.

Distorsiunile aferente factorilor comerciali și geopolitici determină ca economia mondială să avanseze în continuare într-un ritm moderat. Actualmente, cel mai mare risc la adresa economiei mondiale, îl reprezintă acțiunile cu caracter de protecționism comercial inițiate de SUA și cele cu care a replicat China și alte economii vizate. Complexitatea acestui risc rezultă din incertitudinea extinderii și a viabilității fenomenului. Riscuri considerabile reprezintă și externalizările condițiilor financiare mai restrictive din economiile avansate asupra economiilor emergente. Până recent, efectul negativ al transferării capitalului financiar din unele economii emergente spre cele avansate a fost contrabalansat, în mare parte, de majorarea cotațiilor internaționale la materiile prime. Însă, stabilizarea prețurilor la resursele energetice asociate cu tensiunile comerciale au cauzat temperarea creșterii unor cotații internaționale, ceea ce ar putea influența negativ creșterea economică în economiile emergente.

Prognoza produsului intern brut în zona euro a fost revizuită în diminuare, ca urmare a înregistrării unui ritm de creștere economică mai mic în trimestrul I 2018 din cauza temperaturilor scăzute și a tensiunilor politice din Italia și Germania. Economia Federației Ruse a atins o oarecare stabilitate depășind consecințele imediate ale sancțiunilor economice internaționale și beneficiind de prețul înalt la petrol. Traiectoria prognozei cross-cursului EUR/USD s-a modificat în condițiile în care în ultimele luni dolarul SUA s-a apreciat. Prețul la petrol se va menține în următoarea perioadă în intervalul de 70-80 dolari SUA/baril și va cumula medii de 72.2 dolari SUA/baril în 2018 și respectiv 73.0 dolari SUA/baril în 2019. Tensiunile comerciale dintre SUA, China și Uniunea Europeană au provocat diminuarea recentă a prețurilor internaționale la produsele alimentare, fiind responsabile de decalarea traiectoriei acestora cu aproximativ două trimestre.

Prognoza actuală a inflației este diminuată până în trimestrul II al anului viitor, și majorată pentru restul orizontului de prognoză. Aceasta a fost determinată de revizuirea inflației de bază în sens ascendent până în primul trimestru al anului viitor, și în sens descendent pentru restul perioadei de prognoză. Prognoza ritmului de creștere a prețurilor produselor alimentare a fost revizuită în sens descendent pe întreaga perioadă de prognoză, a prețurilor reglementate a fost diminuată până în trimestrul II al anului viitor și majorată pentru restul orizontului de prognoză, iar a prețurilor la combustibili a fost modificată în sens ascendent pe întreaga perioadă de prognoză.

Rata anuală a IPC s-a diminuat de la 4.7% în luna martie 2018 până la 3.2% în luna iunie 2018, plasându-se, astfel, sub intervalul țintei inflației. În cadrul subcomponentelor IPC, tendința descendentă a inflației de bază a continuat, fiind determinată de cererea agregată modestă și de aprecierea leului moldovenesc, atenuate de incidența unor șocuri sectoriale. Ca rezultat al unei perioade de bază ridicate din anul precedent, dar și a unei oferte bogate de fructe și legume proaspete în trimestrul II 2018, rata anuală a prețurilor la produsele alimentare a înregistrat o dinamică descendentă în perioada de referință. Rata anuală a prețurilor reglementate a continuat tendința descendentă determinată de un efect înalt al perioadei de bază. Majorarea prețurilor la petrol pe piața internațională asociată cu deprecierea ușoară a monedei naționale față de dolarul SUA a generat creșterea prețurilor la combustibili pe piața internă. Abaterea dintre valoarea efectivă a ritmului anual al IPC pentru trimestrul II 2018 și cea anticipată în runda precedentă de prognoză a fost una nulă. În perioada următoare, rata anuală a inflației se va menține sub limita inferioară a intervalului menționat mai sus, ca urmare a ajustării în diminuare a tarifului la energia electrică, dar și a persistenței unui impact neglijabil din partea cererii agregate asupra prețurilor. În același timp, tendința descendentă a inflației va fi influențată și de efectele secundare aferente diminuării tarifelor la gazele naturale și la energia electrică. Pe parcursul trimestrului II 2018, rata anuală a prețurilor în industrie a continuat traiectoria descendentă înregistrată în perioadele anterioare, conturând premise pentru menținerea acestei traiectorii la unele subcomponente din cadrul IPC în perioada următoare.

Evoluția pozitivă a economiei naționale în trimestrul I 2018, conform așteptărilor din cadrul rundelor precedente de prognoză, a fost facilitată atât de creșterea cererii agregate, cât și de impactul unei recolte bogate în anul precedent ce a contribuit la creșterea exporturilor. Totuși ritmul creșterii a fost unul mai temperat, PIB majorându-se cu 3.7% comparativ cu trimestrul I 2017. Creșterea formării brute de capital fix a fost susținută atât de investițiile în construcții, cât și de cele în mașini și utilaje. Variația stocurilor a generat un impact pozitiv la dinamica activității economice. Volumul exporturilor, în prima jumătate a anului curent, a continuat tendința ascendentă semnalată în anul precedent, fiind susținută, preponderent, de performanța din sectorul agricol și de cererea din partea UE. În creștere a fost și volumul importurilor în contextul sporirii cererii interne, dar și a aprecierii monedei naționale.

Pe categorii de resurse, creșterea PIB în trimestrul I 2018 a fost determinată, în cea mai mare parte, de contribuția pozitivă din partea industriei, comerțului, sectorului informației și comunicațiilor, dar și din partea impozitelor nete pe produs. Indicatorii operativi pentru perioada aprilie-mai 2018 conturează condiții pentru continuarea creșterii economice și în trimestrul II 2018. Conform estimărilor, creșterea economică va continua și în a doua parte a anului.

În trimestrul I 2018, numărul populației ocupate în câmpul muncii a rămas la nivelul de la începutul anului precedent, în timp ce numărul șomerilor s-a diminuat, fapt ce a determinat o dinamică negativă a populației economic active. Rata șomajului a înregistrat o diminuare atât față de începutul anului precedent, cât și față de trimestrul IV 2017.

În lunile aprilie-mai curent, dinamica anuală a veniturilor bugetului public național a înregistrat evoluții pozitive, în creștere cu 14.1% față de perioadă similară a anului 2017. Concomitent și cheltuielile bugetului public național au înregistrat o tendință similară, fiind în creștere cu 14.6\% față de perioada corespunzătoare a anului 2017. Această traiectorie ar putea crea presiuni pozitive asupra cererii interne în perioadele următoare. Totodată, conjunctura pieței a permis continuarea trendului de diminuare a ratelor dobânzilor aferente valorilor mobiliare de stat, care pe parcursul trimestrului II 2018 s-au diminuat pe toate tipurile de scadențe.

În trimestrul II 2018, lichiditatea excesivă a înregistrat un nivel de 9.2 miliarde lei . Volumul înalt al acestora a fost generat, în mare parte, de emisiunile monetare ca rezultat al intervențiilor BNM pe piața valutară și de cheltuielile sectorului public. În aceste condiții, băncile au preferat plasamentele în instrumente cu nivel redus de risc, cum ar fi plasamente în VMS și CBN.

Agregatele monetare în trimestrul II 2018 au înregistrat o dinamică pozitivă, dar mai temperată în comparație cu trimestrul precedent. Totodată, contribuția principală la această evoluție a fost determinată, în mare parte, de creșterea volumului depozitelor la vedere, atât în moneda națională, cât și în valută.

Urmând tendința ratei de bază aplicate la principalele operațiuni de politică monetară a Băncii Naționale a Moldovei și ca efect al surplusului de lichiditate înregistrat în sistemul bancar, ratele medii ale dobânzilor băncilor licențiate atât la credite cât și la depozite, și-au continuat trendul descrescător.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).