• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
07.11.2013

Raport asupra inflaţiei nr. 4, 2013Raport asupra inflației nr.4, noiembrie 2013

Prezentarea

 

Sumar

Evoluția inflației

În trimestrul III, 2013, ritmul anual al inflației a constituit 4.0 la sută, fiind cu 1.2 puncte procentuale inferior celui din trimestrul precedent. Evoluția descendentă a acestuia s-a datorat reducerii presiunilor inflaționiste din partea prețurilor la produsele alimentare, ca urmare a înregistrării unei recolte bogate de fructe și legume din vara curentă. Inflația de bază a avut o dinamică anuală modestă, constituind 4.3 la sută în perioada de referință, în condițiile unei cereri interne moderate. Deprecierea monedei naționale a estompat o parte din efectul dezinflaționist generat de evoluția prețurilor la produsele alimentare și a favorizat creșterea ușoară a inflației de bază. Atît ritmul anual al inflației, cît și cel al inflației de bază au continuat să fie cuprinse în intervalul de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta de 5.0 la sută, stabilită conform Strategiei politicii monetare a Băncii Naționale a Moldovei pe termen mediu. Evoluția ritmului anual al inflației în trimestrul III, 2013 a fost doar cu 0.1 puncte procentuale superioară valorii anticipate în cadrul proiecției acesteia (3.9 la sută) din Raportul asupra inflației nr. 3, 2013.

 

Mediul extern

După o perioadă de acalmie pe piețele financiare, toamna a readus în atenție mai multe probleme, ceea ce a avut un impact semnificativ asupra evoluției economiei mondiale. Astfel, ultimele saptămîni au fost bogate în evenimente cu influență puternică asupra evoluției principalilor indicatori macroeconomici. Printre cele mai importante focare de turbulențe pe piețele financiare de menționat agravarea conflictului sirian, determinînd creșterea semnificativa a prețului petrolului și amînarea ieșirii din programul de stimulare monetară a Sistemului Rezervelor Federale în corelație cu aprofundarea problemelor aferente datoriei publice a SUA, care au constituit baza deprecierii semnificative a dolarului SUA, în condițiile în care se aștepta contrariul. De asemenea, o atenție deosebită a fost acordată politicilor monetare, în special în economiile emergente, în condițiile în care mai multe monede s-au depreciat semnificativ pe fundalul ieșirilor masive de capital. Inflația în majoritatea economiilor este relativ joasa, ca urmare a cererii scăzute și a diminuării prețurilor la produsele alimentare. Totodată, economia zonei euro iese treptat din recesiune, fapt ce s-a aflat la baza optimismului de pe piețele financiare.

 

Evoluții ale activității economice

Dupa creșterea de 3.5 la sută din primul trimestru al anului curent în trimestrul II, 2013 creșterea economică a devenit mai pronunțată, PIB majorîndu-se cu 6.1 la sută fața de perioada similară a anului precedent. Dinamica pozitivă a fost determinată de cererea internă, cererea externă avînd o influență mai mică. Astfel, consumul gospodariilor populației și formarea brută de capital fix au înregistrat majorări de 7.8 și 3.0 la sută, respectiv, în timp ce exporturile au înregistrat o creștere de doar 1.2 la sută. Consumul final al administrației publice a consemnat o diminuare de 0.4 la sută. Specific economiei Republicii Moldova, majorarea cererii interne s-a soldat cu creșterea importurilor, care au fost superioare cu 6.7 la sută în trimestrul II, 2013. Industria a generat un impact pozitiv semnificativ asupra dinamicii PIB, în timp ce agricultura a avut o evoluție mai modestă, majorîndu-se cu 3.8 la sută în perioada de referință. Valoarea adăugată brută aferentă serviciilor a consemnat o majorare de 4.3 la sută. Totodată, impozitele nete pe produse în trimestrul II, 2013 au crescut cu 6.7 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent. În trimestrul II, 2013 s-a atestat o creștere atît a numarului populației ocupate, cît și a numarului de șomeri. Ca rezultaț rata șomajului s-a majorat pînă la valoarea de 4.7 la sută, iar populația economic activă - cu 1.7 la sută, comparativ cu trimestrul II, 2012.

 

Promovarea politicii monetare

În trimestrul III, 2013 s-au desfașurat trei ședințe ale Consiliului de administrație al BNM aferente deciziilor de politică monetară, în cadrul cărora a fost evaluată balanța riscurilor actualizată privind perspectivele inflației pe termen scurt și mediu. Astfel, s-a decis de a menține rata de bază la nivelul de 3.5 la sută anual, nivel stabilit la ședința din 25 aprilie anul curent. În perioada de referință, politica monetară a avut un caracter stimulativ și a fost orientată în direcția combaterii presiunilor dezinflaționiste, și realizarea obiectivului de menținere a ratei inflației în intervalul ± 1.5 puncte procentuale de la ținta de 5.0 la sută. În trimestrul III, 2013 media anuală a inflației a constituit 4.0 la sută.

În contextul politicii monetare promovate, precum și în vederea asigurării consolidării rezervelor valutare, pe parcursul trimestrului III, 2013 BNM a intervenit pe piața valutară internă în calitate de cumpărător de valută străină. În această perioadă, volumul tranzacțiilor Băncii Naționale a Moldovei efectuate pe piața valutară interbancară contra lei moldovenești a constituit 248.8 milioane dolari SUA.

În trimestrul III, 2013 s-a menținut ritmul înalt de creștere a agregatelor monetare, media trimestrială în termeni anuali constituind 25.7 la sută pentru M2, fiind cu 0.4 puncte procentuale sub nivelul creșterii din trimestrul precedent și 21.9 la sută pentru M3, care s-a menținut la același nivel de creștere înregistrat în trimestrul II, 2013.

Ratele medii ale dobînzilor practicate de băncile licențiate pe parcursul trimestrului III, 2013 au avut o evoluție stabilă de diminuare. La sfîrșitul lunii septembrie 2013, rata medie a dobînzii la creditele noi acordate în moneda națională a înregistrat un nou minim istoric de 11.79 la sută, la cele în valută străină - 7.07 la sută. La rîndul lor, randamentele plasamentelor bancare la termen au înregistrat valori inferioare celor din trimestrul precedent în moneda națională – de 6.62 la sută, iar cele în valută străină s-au situat la nivelul lunii iunie 2013, de 4.36 la sută.

 

Prognoza inflației pe termen mediu

Proiecția curentă plasează rata anuală a inflației IPC la nivelul de 4.5 la sută în medie pentru anul 2013, cu 0.2 puncte procentuale superior celui anticipat în cadrul Raportului asupra inflației nr. 3, 2013. Prognoza ratei medii anuale a inflației pentru 2014 va atinge nivelul de 4.7 la sută, sau cu 0.9 puncte procentuale mai mult față de raportul precedent. Conform proiecției curente, rata anuală a inflației se va plasa în intervalul de variație de ±1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută anual, pe întregul interval de prognoză de 24 luni.

Ipotezele externe ale rundei de prognoză curente au la bază cele mai recente date statistice, iar evoluțiile înregistrate sînt superioare comparativ cu raportul anterior. Astfel, prognozele prețurilor la materiile prime și la resursele energetice au înregistrat creșteri față de prognozele asumate în proiecția din cadrul Raportului asupra inflaț iei nr. 3, 2013.

Deviația PIB va înregistra valori pozitive pentru întreaga perioadă de prognoză, astfel plasînd activitatea economică peste nivelul ei potențial, exercitînd presiuni proinflaționiste din partea cererii interne. Dinamică trimestrială pozitivă a deviației PIB pentru perioada de prognoză se datorează în mare parte unui caracter stimulativ al condițiilor monetare reale comparativ cu Raportul asupra inflației nr. 3, 2013. Evoluția condițiilor monetare reale va fi determinată atît de menținerea caracterului stimulativ prin canalul ratei reale a dobînzii, cît și de efectul stimulativ al canalului ratei reale efective de schimb.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).