Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
06.08.2015

Raport asupra inflației nr. 3, 2015Raport asupra inflației №3, august 2015

Discursul

Prezentarea

 

Sumar

 

Evoluția inflației

În trimestrul II, 2015 rata anuală a inflaţiei a constituit 8.0 la sută, fiind cu 1.9 puncte procentuale superioară celei din trimestrul precedent. În luna iunie 2015 inflația a accelerat până la valoarea de 8.3 la sută, depășind a patra lună consecutiv limita superioară a intervalului ţintei inflaţiei stipulate în Strategia politicii monetare pe termen mediu. Evoluţia ascendentă a acesteia a fost generată, în cea mai mare parte, de creșterea presiunilor din partea prețurilor la produsele alimentare și a inflației de bază care au sporit în luna iunie până la 9.2 și 11.1 la sută respectiv, în contextul deprecierii monedei naționale de la sfârșitul anului precedent și începutul anului curent. În același mod, fluctuațiile valutare au determinat o majorare a prețurilor reglementate până la 3.9 la sută în luna iunie. Totuși, contribuția acestora a fost semnificativ inferioară componentelor menționate la formarea ratei anuale a inflației. Contribuţia din partea preţurilor la combustibili a fost similară celei din trimestrul I, 2015. Evoluţia ratei anuale a inflaţiei în trimestrul II, 2015 a fost cu 0.4 puncte procentuale superioară valorii anticipate în cadrul proiecţiei acesteia din Raportul asupra inflaţiei nr. 2, 2015.

 

Mediul extern

Recent, pe arena internaţională s-au accentuat mai multe probleme economice cu impact mondial, ceea ce a contribuit la distorsionarea conjuncturii macroeconomice. Printre evenimentele răsunătoare pot fi enumerate intrarea Greciei în incapacitate de plată față de FMI şi consultările ulterioare cu finanţatorii, semnarea acordurilor care vor conduce la anularea interdicţiilor de import al petrolului din Iran şi oscilaţiile semnificative de la bursa chineză. Totodată, în regiune se menţine criza economică, în pofida faptului că prognozele au fost revizuite în sens pozitiv. Sancţiunile economice impuse de vest Federaţiei Ruse au fost prelungite, iar împreună cu riscul privind diminuarea preţurilor la petrol, generează premise pentru aprofundarea în următoarele trimestre a crizei economice în Federaţia Rusă. Preţurile internaţionale la materiile prime se menţin joase, accentuând astfel fragilitatea comerţului internaţional. De cealaltă parte, pieţele forţei de muncă prezintă uşoare îmbunătăţiri, ceea ce se reflectă în diminuarea treptată a ratelor șomajului. FMI a diminuat, de curând, prognozele privind creşterea economică în anul curent, urmând ca economia mondială să accelereze anul viitor.

 

Evoluții ale activitații economice

În trimestrul I, 2015 PIB a înregistrat o creștere de 4.8 la sută, dinamica activităţii economice fiind ușor superioară comparativ cu cea din trimestrul precedent. Deprecierea monedei naționale a avut, pe de o parte, un efect stimulativ important asupra exporturilor produselor autohtone, iar pe de altă parte, a determinat temperarea creșterii importurilor. Astfel, în trimestrul I, 2015 volumul exportului de bunuri și servicii a fost cu 6.3 la sută superior celui din perioada similară a anului precedent. În același timp, importurile au înregistrat o creștere de doar 1.1 la sută. Cererea din partea populației la începutul anului curent a fost una modestă, consumul gospodăriilor populației majorându-se doar cu 0.7 la sută în termeni reali. O contribuție semnificativă, ușor în diminuare față de a doua jumătate a anului precedent, a fost determinată de evoluția investițiilor, formarea brută de capital fix în perioada de referință fiind cu 7.8 la sută superioară celei de la începutul anului precedent. Pe categorii de resurse, în trimestrul I, 2015 creşterea PIB a fost susținută cel mai mult de dinamica componentei “Intermedieri financiare și asigurări” care a înregistrat o creștere de 36.9 la sută. Similar perioadelor precedente, industria a avut în continuare o contribuție semnificativă la dinamica activității economice. În acest sens, în perioada de referință industria extractivă și prelucrătoare a fost cu 9.1 la sută superioară celei din trimestrul I, 2014. Celelalte ramuri ale economiei au înregistrat evoluții pozitive, dar impactul acestora asupra dinamicii PIB a fost unul mai modest. În trimestrul I, 2015 rata şomajului a constituit 8.5 la sută, majorându-se cu 3.4 puncte procentuale față de perioada similară a anului precedent.

 

Promovarea politicii monetare

În trimestrul II, 2015 au avut loc trei şedinţe ale Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la deciziile de politică monetară. În urma evaluării balanţei riscurilor interne şi externe, cărora ar putea fi supusă economia Republicii Moldova, şi a perspectivelor inflaţiei pe termen scurt şi mediu a fost emisă o decizie de menţinere a ratei de bază la nivelul de 13.5 la sută (nivel stabilit la şedinţa extraordinară din 17 februarie 2015), ulterior au fost emise două decizii de majorare a ratei de bază cu câte 1.0 puncte procentuale respectiv, de la nivelul de 13.5 la sută până la 15.5 la sută. În perioada de referinţă a fost necesară înăsprirea graduală a politicii monetare, pentru a combate presiunile inflaţioniste din partea preţurilor reglementate şi deprecierii monedei naţionale. Aceste decizii de majorare a ratei de bază vor produce treptat efecte în economie în următoarele trimestre, având ca scop ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste, readucerea şi menţinerea ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale.

Caracteristicile mecanismului rezervelor obligatorii au fost modificate ca urmare a deciziei Consiliului de administrație al BNM din 30 aprilie 2015 prin majorarea normei rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă de la 18.0 la 20.0 la sută din baza de calcul, începând cu perioada de menținere a rezervelor obligatorii 8 iunie 2015 - 7 iulie 2015. Norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă a fost menținută la nivelul de 14.0 la suta din baza de calcul.

Pe parcursul anului 2015 evoluţia indicatorilor monetari înregistrează în continuare un trend negativ de creştere. Astfel, în trimestrul II, 2015, ritmul de creştere a agregatelor monetare a coborât şi mai mult sub nivelul valorilor consemnate în anii 2013 şi 2014, media trimestrială în termeni anuali constituind minus 11.3 la sută pentru M2 (cu 1.2 puncte procentuale sub nivelul de creştere din trimestrul I, 2015) şi 2.8 la sută pentru M3 (cu 3.4 puncte procentuale mai puţin decât în trimestrul precedent).

Pe parcursul trimestrului II, 2015 rata medie anuală a dobânzii aferente soldului creditelor în moneda naţională a fost în creştere cu 0.83 puncte procentuale, rata medie anuală a dobânzii aferente soldului creditelor în valută străinăs-a diminuat cu 0.22 puncte procentuale, faţă de trimestrul precedent, înregistrând valori de 11.87 la sută în moneda naţională şi 7.03 la sută în valută străină. Rata medie a dobânzii pentru depozitele în lei a constituit în trimestrul de raportare 9.82 la sută, fiind cu 1.66 puncte procentuale superioară nivelului din trimestrul precedent şi cu 2.17 puncte procentuale superioară nivelului din trimestrul II, 2014. Rata dobânzii pentru plasamentele în valută străină, a constituit în medie 3.16 la sută în perioada de referinţă, în scădere cu 0.73 puncte procentuale faţă de trimestrul precedent şi cu 1.49 puncte procentuale faţă de nivelul înregistrat în trimestrul II, 2014.

 

Prognoza inflației pe termen mediu

Conform proiecţiei curente, deviaţia PIB va avea în continuare o dinamică negativă pe întregul interval de prognoză, valoarea minimă va fi înregistrată în trimestrul I, 2016. Începând cu al doilea trimestru al anului viitor cererea agregată se va recupera lent, continuând să rămână în palierul negativ, semnificativ sub nivelul său potențial. Plasarea activității economice sub nivelul său potențial, pe termen mediu, va determina presiuni dezinflaționiste sporite din partea cererii interne.

Ritmul anual al IPC, conform proiecţiei curente, va înregistra nivelul de 9.3 la sută pentru anul curent şi 11.6 la sută în anul 2016. Rata anuală a inflației va reveni în intervalul de variație a țintei inflației în trimestrul II, 2017, ultimul trimestru de prognoză. Valoarea maximă va fi înregistrată în trimestrul II, 2016, constituind 13.0 la sută. Dinamici mai înalte ale inflaţiei de bază, preţurilor la produsele alimentare, preţurilor reglementate şi ale preţurilor la combustibili pentru întreaga perioadă de prognoză, determină evoluţia superioară a prognozei inflaţiei comparativ cu raportul precedent.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).